SFS 2005:543 Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2005:543 Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
050543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning
och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag;

utfärdad den 16 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:2004) om ka-

pitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbo-
lag

dels att 7 kap. 14 och 16 §§ samt 8 kap. 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 13 d §, samt när-

mast före den en ny rubrik av följande lydelse.

7 kap.

Granskning av metoder

13 d § På begäran av ett institut skall Finansinspektionen granska tillför-
litligheten hos den metod institutet valt för att

1. mäta kreditrisk med hjälp av intern riskklassificering, eller
2. mäta eller hantera operativ risk.

14 § Institut som står under tillsyn enligt denna lag skall bekosta Finans-
inspektionens verksamhet med årliga avgifter enligt de närmare föreskrifter
regeringen meddelar.

Om Finansinspektionen för bedömning av en viss fråga vid tillsynen en-

ligt denna lag behöver anlita någon med särskild fackkunskap, skall kostna-
den för detta betalas av det institut som tillsynen avser.

För granskning av ärenden enligt 13 d § får Finansinspektionen ta ut av-

gifter. Regeringen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

16 §

2 Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 12 § får över-

klagas hos kammarrätten.

Beslut som inspektionen meddelar i ärenden enligt 13 d § får inte överkla-

gas.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas

hos länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första

1 Prop. 2004/05:153, bet. 2004/05:FiU33, rskr. 2004/05:306.

2 Senaste lydelse 2000:444.

SFS 2005:543

Utkom från trycket
den 27 juni 2005

background image

2

SFS 2005:543

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande skall

gälla omedelbart.

8 kap.

2 §

3 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-

nen får meddela de föreskrifter som behövs om

1. villkoren för att beräkna kapitalkravet enligt undantagsregeln i 2 kap.

4 §,

2. beräkning av kapitalkravet enligt 2 kap. 5 § första stycket,
3. hur gruppbaserad redovisning enligt 6 kap. 5 § skall upprättas för så-

dana institut som tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovis-
ningsstandarder,

4

4. grunderna för bedömningen av tillförlitligheten hos metoder för att

mäta kreditrisk med hjälp av intern riskklassificering och för att mäta eller
hantera operativ risk enligt 7 kap. 13 d §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2004:1180.

4 EGT L 243, 11.9.2002, s. 1 (Celex 32002R1606).

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.