SFS 2006:607 Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2006:607 Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
060607.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning
och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 13 § lagen (1994:2004) om

kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappers-
bolag skall ha följande lydelse.

7 kap.

13 §

2 En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett holdingföretag

med finansiell verksamhet eller ett holdingföretag med blandad verksamhet
som i den egenskapen får kunskap om affärsförhållanden i ett företag som
enligt 7 § skall lämna uppgifter, får inte obehörigen röja vad han fått veta
och inte heller utnyttja kunskapen i strid med det uppgiftslämnande före-
tagets intresse.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretess-

lagen (1980:100).

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvalt-

ningssystem som avses i artiklarna 39�42 i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag

3 eller artiklarna

37�41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga
för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)

4 tillämpas bestäm-

melsen om styrelseledamot i första stycket på ledamot i tillsynsorganet. Be-
stämmelsen om styrelseledamöter i 13 b § om meddelandeförbud skall till-
lämpas på tillsynsorganets ledamöter.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt

21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår
att bestämmelserna i tredje stycket skall tillämpas också på ledamöter i ett
europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

1 Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.

2 Senaste lydelse 2004:582.

3 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

4 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

SFS 2006:607

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:607

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.