SFS 2014:969 Lag om införande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2014:969) om införande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2014:969 Lag om införande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
140969.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om införande av lagen (2014:968) om särskild
tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 §

Lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepap-

persbolag och denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

Bestämmelsen i 6 kap. 5 § träder i kraft den dag som regeringen bestäm-

mer.

2 §

Genom denna lag upphävs

a) lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
b) lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar, och

c) lagen (2013:1051) om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav

för kreditinstitut och värdepappersföretag.

3 §

Tillstånd för ett institut enligt 4 kap. 7 § i den upphävda lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar att använda en intern-
metod i stället för schablonmetoden för att beräkna riskvägda exponerings-
belopp som gäller vid ikraftträdandet av denna lag ska fortsätta gälla som till-
stånd enligt artikel 143.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepap-
persföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

3.

4 §

Tillstånd för ett institut enligt 4 kap. 9 § andra stycket i den upphävda

lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar att använda
schablonmetoden för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som gäller vid
ikraftträdandet av denna lag ska fortsätta att gälla som tillstånd enligt artikel
150 i förordning (EU) nr 575/2013.

5 §

Ett godkännande av ett kreditvärderingsföretag eller ett beslut om ett

kreditvärderingsföretags kreditkvalitetssteg enligt 4 kap. 12 § respektive 13 §
i den upphävda lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om be-
hörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde-
pappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG.

3 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

SFS 2014:969

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:969

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

som gäller vid ikraftträdandet av denna lag ska så länge godkännandet inte
återkallats fortsätta att gälla fram till dess att Europeiska kommissionen i en-
lighet med artikel 136.1 i förordning (EU) nr 575/2013 antagit tekniska stan-
darder om kreditvärderingsföretagens kreditkvalitetssteg.

6 §

Tillstånd för ett institut enligt 5 kap. 3 § i den upphävda lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar att använda egna
riskberäkningsmodeller för att beräkna kapitalkravet för marknadsrisker som
gäller vid ikraftträdandet av denna lag ska fortsätta att gälla som tillstånd en-
ligt artikel 363 i förordning (EU) nr 575/2013.

7 §

Tillstånd för ett institut enligt 6 kap. 5 och 6 §§ i den upphävda lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar att använda sig av en
annan beräkningsgrund eller internmätningsmetod för att beräkna kapitalkra-
vet för operativa risker som gäller vid ikraftträdandet av denna lag ska fort-
sätta att gälla som tillstånd enligt artikel 312 i förordning (EU) nr 575/2013.

8 §

Tillstånd för ett institut enligt 6 kap. 8 § i den upphävda lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar att kombinera olika
metoder för att beräkna kapitalkravet för operativa risker som gäller vid
ikraftträdandet av denna lag ska fortsätta gälla som tillstånd enligt artikel
314.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

9 §

Beslut om att undanta ett företag från de gruppbaserade kraven enligt 9

kap. 14 § i den upphävda lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora
exponeringar som gäller vid ikraftträdandet av denna lag ska fortsätta gälla
som ett undantag enligt artikel 19.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

10 §

Beslut om att undanta ett blandat finansiellt holdingföretag från de

gruppbaserade kraven enligt 9 kap. 15 § i den upphävda lagen (2006:1371)
om kapitaltäckning och stora exponeringar som gäller vid ikraftträdandet ska
fortsätta att gälla som ett undantag enligt 4 kap. 10 § lagen (2014:968) om
särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.