SFS 2017:1311 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2015:1016) om resolution / SFS 2017:1311 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
171311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:1016) om resolution;

utfärdad den 18 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 kap. 13 § lagen (2015:1016) om

resolution ska ha följande lydelse.

27 kap.

13 §

2

Avgiftsskyldiga ska betala årliga resolutionsavgifter. De samman-

lagda resolutionsavgifterna för ett år ska uppgå till 0,09 procent av det totala
underlag för samtliga avgiftsskyldiga som beräknas enligt 14 § (avgifts-
underlaget).

Om inte annat följer av tredje stycket fastställs den resolutionsavgift som

en avgiftsskyldig ska betala i enlighet med förordningen om resolutions-
avgifter.

Det som i artiklarna 4.1, 6�9, 12.1, 14.2, 14.3, 14.6 och 17.2 i förordningen

om resolutionsavgifter anges om metoden för riskjustering av resolutionsav-
gift och om uppgiftsskyldighet, ska inte tillämpas för EES-filialer och värde-
pappersbolag som omfattas av definitionen i artikel 96.1 a eller b i tillsynsför-
ordningen eller som bedriver verksamhet nr 8 i avsnitt A i bilaga I till Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG, men som inte bedriver verk-
samheterna nr 3 eller 6 i samma avsnitt i den bilagan. För en sådan
avgiftsskyldig ska riskjustering av resolutionsavgift ske i enlighet med de kri-
terier som anges i artikel 103.7 i krishanteringsdirektivet och föreskrifter som
har meddelats med stöd av 29 kap. 1 § 8.

Resolutionsavgift ska betalas så länge som behållningen i resolutions-

reserven vid utgången av det år avgiften avser understiger tre procent av de
garanterade insättningarna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128.

2 Senaste lydelse 2017:1310.

SFS 2017:1311

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.