SFS 2018:857 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2015:1016) om resolution / SFS 2018:857 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
SFS2018-857.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 24 § och 30 kap. 1 § lagen

(2015:1016) om resolution ska ha följande lydelse.

27 kap.
24 §
Det som i 13 och 16 §§ anges om de totala resolutionsavgifterna och

tilläggsavgifterna behöver inte tillämpas när avgiften för ett enskilt företag

1. bestäms enligt 23 § eller enligt artikel 12.1 eller 17.1 i förordningen om

resolutionsavgifter,

2. bestäms genom ändring av beslut enligt 37�39 §§ förvaltningslagen

(2017:900), eller

3. efter överklagande bestäms av allmän förvaltningsdomstol.

30 kap.
1 §
Riksgäldskontorets och Finansinspektionens beslut enligt denna lag

får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Riksgäldskontorets beslut om resolution enligt 8 kap. 5�9 och 11 §§ och

om resolutionsåtgärder som anges i 12 kap. 1 § första stycket gäller omedel-

bart.

Riksgäldskontoret och Finansinspektionen får bestämma att beslut om

krisavvärjande åtgärder enligt denna lag, eller förelägganden, förbud eller

beslut om återkallelse som har meddelats med stöd av lagen, ska gälla

omedelbart.

Ett beslut om föreläggande enligt denna lag får förenas med vite.

Regeringens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:857

Publicerad

den 15 juni 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.