SFS 2018:1958 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2015:1016) om resolution / SFS 2018:1958 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
SFS2018-1958.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 21 kap. 15 § lagen (2015:1016) om
resolution ska ha följande lydelse.

21 kap.
15 §
För att skuldnedskrivning eller konvertering ska ske med totalbelop-
pet enligt 13 §, ska Riksgäldskontoret vidta följande åtgärder:

1. Först ska någon av de åtgärder som anges i 16 kap. vidtas

beträffande aktier eller andelar i företaget i resolution.

2. Därefter ska de relevanta kapitalinstrumenten skrivas ned eller kon-

verteras till aktier eller andra äganderättsinstrument i följande ordning:

a) övriga primärkapitalinstrument,
b) supplementärkapitalinstrument.
3. Om åtgärderna i 1 och 2 inte är tillräckliga, ska de kvalificerade skul-

derna skrivas ned eller konverteras till aktier eller andra äganderättsinstru-
ment i följande ordning:

a) andra efterställda skulder än de relevanta kapitalinstrumenten,
b) skuldinstrument som inte är derivat eller innefattar derivat och vars

ursprungliga löptid är minst ett år, om borgenärens rätt till betalning enligt
18 § första stycket andra meningen förmånsrättslagen (1970:979) för en
fordran som är hänförlig till ett sådant instrument framgår av det fordrings-
avtal och, i förekommande fall, prospekt som avser emissionen av instru-
mentet,

c) enligt förmånsrättsordningen i omvänd ordning.

Denna lag träder i kraft den 29 december 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:292, bet. 2018/19:FiU16, rskr. 2018/19:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2399 av den 12 december 2017 om

ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en

insolvenshierarki.

SFS

2018:1958

Publicerad
den

4 december 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.