SFS 2015:1017 Lag om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut / SFS 2015:1017 Lag om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut
151017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut;

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Lagen innehåller bestämmelser om

1. förebyggande statligt stöd till kreditinstitut som avses i lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsrörelse, och

2. en särskild fond för finansiering av sådant stöd och av statligt stöd enligt

22 kap. lagen (2015:1016) om resolution.

2 §

Om det behövs för att motverka en allvarlig störning av det finansiella

systemet i Sverige, får förebyggande statligt stöd lämnas till kreditinstitut. Sådant
stöd kan lämnas genom garantier eller kapitaltillskott.

Förebyggande statligt stöd kan även lämnas genom garantier till Riksbanken

för återbetalning av likviditetsstöd som Riksbanken lämnar till kreditinstitut.

3 §

Beslut om förebyggande statligt stöd enligt denna lag fattas av

1. regeringen, eller
2. den myndighet som regeringen bestämmer (stödmyndigheten).

4 §

Förebyggande statligt stöd till kreditinstitut lämnas efter det att avtal

som rör stöd har ingåtts mellan staten och stödmottagaren eller dess ägare.

Garantier enligt 2 § andra stycket får lämnas efter överenskommelse mel-

lan Riksbanken och regeringen eller stödmyndigheten.

2 kap. Villkor för förebyggande statligt stöd

1 §

Förebyggande statligt stöd får bara lämnas för fortsatt verksamhet i kre-

ditinstitut som är livskraftiga.

Stödet ska vara tillfälligt och stå i proportion till omfattningen av den all-

varliga störningen enligt 1 kap. 2 §.

Stödmyndigheten ska inför ett beslut om förebyggande statligt stöd låta

göra en värdering av kreditinstitutet i enlighet med 7 kap. lagen (2015:1016)
om resolution.

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

SFS 2015:1017

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1017

2 §

Stödet ska så långt som möjligt utformas på ett affärsmässigt sätt och så

att en snedvridning av konkurrensen förhindras. Statens långsiktiga kostnader
för stödet ska hållas så låga som möjligt. Stödet ska utformas så att statens in-
satser i möjligaste mån kan återfås.

Staten ska tillförsäkras ersättning eller annan kompensation för sitt riskta-

gande, om inte synnerliga skäl talar emot det.

Om det finns synnerliga skäl, får avsteg göras från bestämmelserna om av-

gifter i 6 kap. 4 § budgetlagen (2011:203).

3 kap. Stabilitetsfonden

1 §

För de ändamål som anges i 1 kap. 2 § ska det finnas ett räntebärande

konto i Riksgäldskontoret. De medel som tillförts kontot utgör, tillsammans
med de övriga tillgångar som anskaffats med stöd av denna lag, stabilitetsfon-
den.

Till stabilitetsfonden ska det föras
1. inbetalda ersättningar för förebyggande statligt stöd enligt 2 kap. 2 §,
2. tillgångar som anskaffats med medel från stabilitetsfonden, och
3. medel som staten fått tillbaka och som avser lämnat stöd enligt denna lag

och lagen (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts fi-
lialer i Sverige.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om förvaltningen av stabilitetsfondens tillgångar.

2 §

Medel från stabilitetsfonden ska täcka:

1. statens utgifter för stöd enligt denna lag,
2. statens utgifter för att finansiera statligt stöd enligt 22 kap. lagen

(2015:1016) om resolution,

3. stödmyndighetens förvaltningskostnader, och
4. ersättning som betalats ut på grund av en garanti till insättare enligt lagen

(2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i
Sverige.

Beslut att använda medel från stabilitetsfonden för att täcka utgifter enligt

första stycket 2 får bara fattas av regeringen.

3 §

I den utsträckning medlen i stabilitetsfonden inte är tillräckliga för de

ändamål som anges i 2 §, får lån tas upp i Riksgäldskontoret med högst det
belopp som riksdagen har beslutat i ett särskilt bemyndigande. Sådana lån får
tas upp även om det finns andra tillgångar i stabilitetsfonden än medel på kon-
tot i Riksgäldskontoret.

4 kap. Avslutande bestämmelser

1 §

Kreditinstitut ska lämna de uppgifter till regeringen och stödmyndighe-

ten som de behöver för sin verksamhet enligt denna lag.

2 §

Riksbanken och Finansinspektionen ska på stödmyndighetens begäran

lämna de uppgifter som myndigheten behöver för sin verksamhet enligt denna
lag. Inom Riksgäldskontoret gäller motsvarande uppgiftsskyldighet gentemot
stödmyndigheten för den del av Riksgäldskontoret som inte bedriver verk-
samhet enligt denna lag.

background image

3

SFS 2015:1017

3 §

Stödmyndigheten ska underrätta Finansinspektionen, om ett kreditinsti-

tut inte fullgör sina skyldigheter enligt avtal ingångna med stöd av denna lag.

4 §

Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om stöd enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. Genom denna lag upphävs lagen (2008:814) om statligt stöd till kredit-

institut.

3. För stöd som lämnats enligt lagen om statligt stöd till kreditinstitut ska

den lagen fortsätta att gälla.

4. Stabilitetsavgift för 2015 ska tas ut enligt lagen om statligt stöd till kre-

ditinstitut. Därefter ska stabilitetsavgift inte tas ut.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

PER BOLUND
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.