SFS 2017:190 Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton / SFS 2017:190 Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
170190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av
rapporteringspliktiga konton vid automatiskt
utbyte av upplysningar om finansiella konton;

utfärdad den 2 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2015:911) om iden-

tifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplys-
ningar om finansiella konton

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 och 22 §§, 3 kap. 1 och 2 §§, 5 kap. 5 §, 6 kap.

3 §, 7 kap. 3, 5 och 6 §§, och 8 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2016:67) om ändring i lagen ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 18 a, 21 a och 21 b §§

och 3 kap. 11 §, och närmast före 2 kap. 18 a § en ny rubrik av följande ly-
delse.

1 kap.

2 §

I lagen finns

� definitioner och förklaringar (2 kap., 3 kap. 3�11 §§ och 8 kap. 5 §),
� bestämmelser om undantagna finansiella institut och konton (3 kap. 1 och

2 §§),

� bestämmelser om granskning av befintliga finansiella konton som inne-

has av fysiska personer (4 kap.),

� bestämmelser om granskning av nya finansiella konton som innehas av

fysiska personer (5 kap.),

� bestämmelser om granskning av befintliga finansiella konton som inne-

has av enheter (6 kap.),

� bestämmelser om granskning av nya finansiella konton som innehas av

enheter (7 kap.), och

� övriga bestämmelser (8 kap.).

2 kap.

1 §

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till

hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns även definitioner och
förklaringar i 3 och 8 kap.

1 Prop. 2016/17:48, bet. 2016/17:SkU20, rskr. 2016/17:162.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i
fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv 2014/107/EU.

SFS 2017:190

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:190

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt

förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

aktiv icke-finansiell enhet i 2�4 §§
andel i eget kapital i 22 §
annan stat eller jurisdiktion i 22 §
befintligt konto i 22 §
bred pensionsfond i 3 kap. 5 §
depåkonto i 11 §
dotterföretag i 22 §
enhet i 22 §
etablerad värdepappersmarknad i 13 §
finansiell tillgång i 5 §
finansiellt institut i 6�10 §§
finansiellt konto i 11 §
föremål för regelmässig handel i 12 §
försäkringsavtal i 22 §
försäkringsavtal med kontantvärde i 22 §
gruppförsäkringsavtal med kontantvärde i 8 kap. 5 §
grupplivränteavtal i 8 kap. 5 §
hemvist i en annan stat eller jurisdiktion i 14 §
högvärdekonto i 22 §
inlåningskonto i 11 §
internationell organisation i Sverige i 3 kap. 4 §
investeringsenhet i 9 §
kontantvärde i 15 §
kontohavare i 16 §
konto som innehas av dödsbo i 3 kap. 8 §
kvalificerad utfärdare av kreditkort i 3 kap. 6 §
kvalificerat kreditkortskonto i 3 kap. 10 §
livränteavtal i 22 §
lågvärdekonto i 22 §
nytt konto i 22 §
närstående enhet i 17 §
odokumenterat konto i 22 §
passiv icke-finansiell enhet i 18 a §
passiv inkomst i 19 §
person med bestämmande inflytande i 18 §
rapporteringspliktigt konto i 20 §
rapporteringsskyldigt finansiellt institut i 21�21 b §§
skatteregistreringsnummer i 22 §
spärrat konto i 3 kap. 9 §
svensk myndighetsenhet i 3 kap. 3 §
vilande konto i 3 kap. 11 §
viss temporär dödsfallsförsäkring i 3 kap. 7 §

Passiv icke-finansiell enhet

18 a §

Med passiv icke-finansiell enhet avses en enhet som

1. inte är ett finansiellt institut eller en aktiv icke-finansiell enhet, eller
2. är en investeringsenhet enligt 9 § första stycket 2 i en stat eller jurisdik-

tion som inte är en deltagande jurisdiktion.

background image

3

SFS 2017:190

Vid tillämpning av första stycket 2 ska en investeringsenhets fasta drift-

ställe i en annan stat eller jurisdiktion anses vara ett finansiellt institut i den
staten eller jurisdiktionen.

21 a §

Vid tillämpning av 21 § första eller andra stycket ska en trust som är

ett finansiellt institut anses vara ett svenskt finansiellt institut om en eller flera
av trustens förvaltare har hemvist i Sverige. Detta gäller dock inte om

1. trusten har skatterättslig hemvist i en annan deltagande jurisdiktion och

där rapporterar all information som krävs enligt det multilaterala avtalet den
29 oktober 2014 mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upp-
lysningar om finansiella konton och rådets direktiv 2011/16/EU av den
15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydel-
sen enligt rådets direktiv 2014/107/EU, eller

2. förvaltaren av trusten är ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut och

rapporterar all information som krävs enligt det avtal och det direktiv som av-
ses i 1, i de lydelser som anges där, med avseende på samtliga trustens rappor-
teringspliktiga konton.

Vid tillämpning av 21 § första eller andra stycket ska ett annat finansiellt

institut än en trust, om det inte har någon skatterättslig hemvist, anses vara ett
svenskt finansiellt institut om det

1. är registrerat här,
2. har platsen för sin ledning här, eller
3. är föremål för finansiell tillsyn här.

21 b §

Oavsett vad som anges i 21 och 21 a §§ är ett annat finansiellt insti-

tut än en trust inte rapporteringsskyldigt för finansiella konton hos institutet
som finns i en annan deltagande jurisdiktion där det finansiella institutet är
rapporteringsskyldigt.

22 §

I denna lag avses med

andel i eget kapital: när det är fråga om ett svenskt handelsbolag eller en i

utlandet delägarbeskattad juridisk person som är ett finansiellt institut, en an-
del i handelsbolagets eller den juridiska personens kapital eller i dess avkast-
ning,

annan stat eller jurisdiktion: om något annat inte anges, en annan stat eller

jurisdiktion än Sverige eller USA,

befintligt konto: ett finansiellt konto som öppnats den 31 december 2015

eller tidigare,

dotterföretag: dotterföretag i enlighet med det begreppets betydelse enligt

aktiebolagslagen (2005:551),

enhet: en juridisk person eller en annan juridisk konstruktion, såsom ett bo-

lag, en delägarbeskattad juridisk person, en trust eller en stiftelse,

försäkringsavtal: ett annat avtal än ett livränteavtal, som innebär att utfär-

daren förbinder sig att betala ut ett belopp vid ett eller flera tillfällen till följd
av en specifik oviss händelse förknippad med dödsfall, sjukdom, olycksfall,
skadeståndsanspråk eller egendomsskada,

försäkringsavtal med kontantvärde: ett försäkringsavtal som har ett kon-

tantvärde och som inte är ett ansvarsåterförsäkringsavtal mellan två försäk-
ringsföretag,

högvärdekonto: ett befintligt konto som innehas av en eller flera fysiska

personer och vars sammanräknade saldo eller värde uppgår till mer än

background image

4

SFS 2017:190

1 000 000 US-dollar den 31 december 2015 eller vid utgången av ett senare
kalenderår,

livränteavtal: ett avtal
1. enligt vilket utfärdaren förbinder sig att göra utbetalningar under en viss

tidsperiod som helt eller delvis bestäms med hänsyn till den förväntade livs-
längden för en eller flera personer, eller

2. som betraktas som livränteavtal i enlighet med den stats eller jurisdik-

tions lagstiftning, föreskrifter eller praxis där avtalet slöts och i enlighet med
vilken utfärdaren förbinder sig att göra utbetalningar under ett visst antal år,

lågvärdekonto: ett befintligt konto som innehas av en eller flera fysiska

personer och vars sammanräknade saldo eller värde inte uppgår till mer än
1 000 000 US-dollar den 31 december 2015,

nytt konto: ett finansiellt konto som öppnats den 1 januari 2016 eller

senare,

odokumenterat konto: ett konto som ska anses vara ett odokumenterat

konto enligt 4 kap. 3 eller 11 §,

skatteregistreringsnummer: ett identifikationsnummer för skattebetalare

eller en funktionell motsvarighet till det om ett sådant nummer saknas.

3 kap.

1 §

Följande enheter är, även om de är finansiella institut, undantagna från

rapporteringsskyldighet:

1. Sveriges riksbank,
2. svenska myndighetsenheter,
3. internationella organisationer i Sverige,
4. breda pensionsfonder,
5. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsut-

fästelse m.m.,

6. kvalificerade utfärdare av kreditkort, och
7. vinstandelsstiftelser.
Enheter som avses i första stycket 1�3 ska dock inte vara undantagna från

rapporteringsskyldighet i den del deras verksamhet är sådan kommersiell
verksamhet som normalt bedrivs av sådana finansiella institut som anges i
2 kap. 7, 8 eller 10 §.

2 §

Följande konton är undantagna från rapporteringsplikt:

1. pensionsförsäkring som uppfyller kraven i inkomstskattelagen

(1999:1229) och som tecknas och förvaltas i Sverige,

2. pensionssparkonto som uppfyller kraven i inkomstskattelagen,
3. viss temporär dödsfallsförsäkring,
4. konto som innehas av dödsbo,
5. spärrat konto,
6. kvalificerat kreditkortskonto, och
7. vilande konto.

11 §

Med vilande konto avses ett annat finansiellt konto än ett livförsäk-

ringsavtal om

1. kontots saldo eller värde vid utgången av kalenderåret inte överstiger

1 000 US-dollar,

background image

5

SFS 2017:190

2. kontohavaren inte har initierat några transaktioner på kontot eller på nå-

got annat av sina konton hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet
under de senaste tre åren, och

3. kontohavaren inte har kommunicerat med det rapporteringsskyldiga

finansiella institutet angående kontot eller något annat av sina konton hos det
institutet under de senaste sex åren.

5 kap.

5 §

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får tillämpa bestämmelserna

i 4 kap. vid granskning av ett nytt konto som innehas av en fysisk person i
stället för bestämmelserna i detta kapitel, om

1. kontohavaren hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet eller

hos en till detta närstående enhet i Sverige även har ett eller flera befintliga
konton,

2. det nya och de befintliga kontonas saldon eller värden räknas samman

vid beräkning av saldo eller värde enligt 4�8 kap.,

3. det rapporteringsskyldiga finansiella institutet uppfyller kraven enligt

lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
avseende kontohavaren genom de åtgärder som vidtagits avseende konto-
havaren med anledning av det eller de befintliga konton som avses i 1, och

4. öppnandet av det nya kontot inte medför att kontohavaren måste tillhan-

dahålla nya, ytterligare eller ändrade kunduppgifter av andra skäl än att det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet ska uppfylla kraven enligt denna
lag.

Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut i enlighet med första

stycket tillämpar bestämmelserna i 4 kap. vid granskningen av ett nytt konto
och ett av de konton som avses i första stycket är ett rapporteringspliktigt
konto, ska samtliga sådana konton som avses i första stycket anses vara rap-
porteringspliktiga, om något annat inte anges i 2 kap. 20 §.

Intyganden och annan dokumentation som det rapporteringsskyldiga finan-

siella institutet inhämtar eller har tillgång till enligt 4 kap. med avseende på
ett sådant konto som avses i första stycket, får användas vid granskningen av
samtliga sådana konton som avses i första stycket.

6 kap.

3 §

För att fastställa om en enhet är en passiv icke-finansiell enhet, ska det

rapporteringsskyldiga finansiella institutet inhämta ett intygande om detta
från kontohavaren. Ett sådant intygande behöver dock inte inhämtas, om det
utifrån den information som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet
har tillgång till eller information som är allmänt tillgänglig kan antas att kon-
tohavaren är

1. en aktiv icke-finansiell enhet, eller
2. ett annat finansiellt institut än en sådan investeringsenhet som avses i

2 kap. 9 § första stycket 2 i en stat eller jurisdiktion som inte är en deltagande
jurisdiktion.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska ett finansiellt instituts fasta drift-

ställe i en annan stat eller jurisdiktion anses vara ett finansiellt institut i den
staten eller jurisdiktionen.

background image

6

SFS 2017:190

7 kap.

3 §

För att fastställa om en enhet är en passiv icke-finansiell enhet, ska det

rapporteringsskyldiga finansiella institutet inhämta ett intygande om detta
från kontohavaren. Ett sådant intygande behöver dock inte inhämtas, om det
utifrån den information som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet
har tillgång till eller information som är allmänt tillgänglig kan antas att kon-
tohavaren är

1. en aktiv icke-finansiell enhet, eller
2. ett annat finansiellt institut än en sådan investeringsenhet som avses i

2 kap. 9 § första stycket 2 i en stat eller jurisdiktion som inte är en deltagande
jurisdiktion.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska ett finansiellt instituts fasta drift-

ställe i en annan stat eller jurisdiktion anses vara ett finansiellt institut i den
staten eller jurisdiktionen.

5 §

Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet efter det att gransk-

ningen enligt 1�4 §§ har genomförts får tillgång till ytterligare information
som medför att det finns skäl att anta att ett intygande eller annan dokumenta-
tion med avseende på kontot är oriktig eller inte tillförlitlig, ska institutet på
nytt genomföra granskningen enligt 1�4 §§. Om något annat inte anges i
2 kap. 20 § är kontot ett rapporteringspliktigt konto om det därefter fortfa-
rande finns skäl att anta att intygande eller annan dokumentation är oriktig
eller otillförlitlig.

Om informationen i första stycket avser information för att fastställa om en

enhet är en passiv icke-finansiell enhet, ska den anses vara en sådan enhet, om
det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte får ett intygande eller
annan dokumentation som tyder på att så inte är fallet.

6 §

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får tillämpa bestämmelserna

i 6 kap. vid granskning av ett nytt konto som innehas av en enhet i stället för
bestämmelserna i detta kapitel, om

1. kontohavaren hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet eller

hos en till detta närstående enhet i Sverige även har ett eller flera befintliga
konton,

2. det nya och de befintliga kontonas saldon eller värden räknas samman

vid beräkning av saldo eller värde enligt 4�8 kap.,

3. det rapporteringsskyldiga finansiella institutet uppfyller kraven enligt la-

gen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism av-
seende kontohavaren genom de åtgärder som vidtagits avseende kontohava-
ren med anledning av det eller de befintliga konton som avses i 1, och

4. öppnandet av det nya kontot inte medför att kontohavaren måste till-

handahålla nya, ytterligare eller ändrade kunduppgifter av andra skäl än att
det rapporteringsskyldiga finansiella institutet ska uppfylla kraven enligt
denna lag.

Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut i enlighet med första

stycket tillämpar bestämmelserna i 6 kap. vid granskningen av ett nytt konto
och ett av de konton som avses i första stycket är ett rapporteringspliktigt
konto, ska samtliga sådana konton som avses i första stycket anses vara rap-
porteringspliktiga, om något annat inte anges i 2 kap. 20 §.

background image

7

SFS 2017:190

Intyganden och annan dokumentation som det rapporteringsskyldiga finan-

siella institutet inhämtar eller har tillgång till enligt 6 kap. 2�5 §§ med avse-
ende på ett sådant konto som avses i första stycket, får användas vid gransk-
ningen av samtliga sådana konton som avses i första stycket.

8 kap.

5 §

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får betrakta ett finansiellt

konto som är en andel i ett gruppförsäkringsavtal med kontantvärde eller i ett
grupplivränteavtal som ett konto som inte är rapporteringspliktigt fram till
dess att ett belopp ska betalas ut till den anställde eller försäkrade eller till för-
månstagaren om andelen uppfyller samtliga följande krav:

1. Andelen är i ett gruppförsäkringsavtal med kontantvärde eller i ett

grupplivränteavtal som är ställt till en arbetsgivare eller annan gruppföre-
trädare och täcker minst 25 anställda eller försäkrade.

2. De anställda eller försäkrade har rätt att erhålla kontraktsvärdet som är

kopplat till deras andel och att ange förmånstagare för den förmån som ska
betalas ut vid den anställdes eller försäkrades död.

3. Det sammanlagda belopp som ska betalas till den anställde eller försäk-

rade eller till förmånstagaren med anledning av andelen överstiger inte
1 000 000 US-dollar.

Vid tillämpning av första stycket avses med gruppförsäkringsavtal med

kontantvärde ett försäkringsavtal med kontantvärde

1. som täcker fysiska personer som är anslutna genom en arbetsgivare,

branschorganisation, fackförening eller annan förening eller grupp, och

2. avseende vilket det för varje medlem i gruppen eller kategori av med-

lemmar inom gruppen betalas en premie som fastställs utan hänsyn till med-
lemmarnas personliga hälsoförhållanden annat än ålder, kön och rökvanor.

Vid tillämpning av första stycket avses med grupplivränteavtal ett livränte-

avtal i vilket rättighetsinnehavarna är fysiska personer som är anslutna genom
en arbetsgivare, branschorganisation, fackförening eller annan förening eller
grupp.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 11 § fjärde stycket tillämpas första gången i

fråga om kalenderåret 2016.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.
2. Bestämmelserna i de nya 2 kap. 18 a, 21 a och 21 b §§ och 3 kap. 11 §

samt i 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 och 22 §§, 3 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap.
3 och 5 §§ och 8 kap. 5 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga
om uppgifter som avser kalenderåret 2016.

3. Bestämmelserna i 5 kap. 5 § och 7 kap. 6 § i den nya lydelsen tillämpas

första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.