SFS 2013:580 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2013:580 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
130580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2009:62) om åt-

gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2 Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektio-

nen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmed-

ling, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av andra än
anknutna försäkringsförmedlare,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755)

om elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
8. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt

fastighetsmäklarlagen (2011:666),

9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat re-

visionsbolag,

11. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisions-

tjänster men som inte omfattas av 10,

12. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka

storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare),

13. yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advo-

katbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första
stycket,

14. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i 13,

till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Senaste lydelse 2011:1051.

SFS 2013:580

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:580

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

15. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som

anges i 3 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person
som avses i 10�14,

16. yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försälj-

ning mot kontant betalning som uppgår till minst ett belopp som motsvarar
15 000 euro,

17. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster

enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

18. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betal-

tjänster utan att vara betalningsinstitut, eller

19. förvaltning av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561)

om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.