SFS 1997:462 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 1997:462 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
SFS 1997_462 Lag om ändring i lagen (1993_768) om åtgärder mot penningtvätt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:462
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

789

1

Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97: 214.

2

Senaste lydelse av 2 § 1996:1012.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Tord Gränsbo
(Finansdepartementet)

Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder
mot penningtvätt;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 2 § lagen (1993:768) om åtgärder

mot penningtvätt2 ordet "kreditmarknadsbolag" skall bytas ut mot "finansie-
ringsverksamhet" .

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.