SFS 2019:772 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2019:772 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SFS2019-772.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2017:630) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande
lydelse.

1 kap.
2 §
2 Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse, dock inte tjänstepensionsverksamhet enligt lagen

(2019:742) om tjänstepensionsföretag,

3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen

(1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet eller lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkrings-

distribution, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av
sådana försäkringsförmedlare som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § den lagen
eller bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 § andra stycket 2 eller 3 § den
lagen,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755)

om elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster

enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

9. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betal-

tjänster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten ute-
slutande avser kontoinformationstjänster,

10. verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss

verksamhet med konsumentkrediter,

12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verk-

samhet med bostadskrediter,

13. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt

fastighetsmäklarlagen (2011:666),

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2019:608.

SFS

2019:772

Publicerad
den

26 november 2019

background image

2

SFS

2019:772

14. spelverksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spel-

lagen (2018:1138),

15. yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksam-

heten eller en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras
transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär
att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande
5 000 euro eller mer,

16. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),
17. verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat

revisionsbolag,

18. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisions-

tjänster som inte omfattas av 17,

19. yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatteråd-

givare),

20. verksamhet som advokat eller advokatbolag, till den del verksamheten

avser tjänster som anges i 4 § första stycket,

21. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses

i 20, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket,
eller

22. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som

anges i 4 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person
som avses i 17�21.

Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller bestämmel-

ser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 1 § 1.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.