SFS 2002:152 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2002:152 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
020152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt;

utfärdad den 4 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder

mot penningtvätt

3

skall ha följande lydelse.

2 §

4

Bestämmelserna i denna lag gäller företag som driver

1. bankrörelse och annan verksamhet som består i att från allmänheten

låna upp medel och att lämna krediter,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse,

4. verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn och som huvud-

sakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i
3 kap. 1 § 2�13 lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet,

5. verksamhet som kräver anmälan till Finansinspektionen enligt lagen

(1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring,

6. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 § lagen (1989:508) om försäk-

ringsmäklare, samt

7.

verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar.

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i

första stycket och som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra företag finns i 9 a §.

Denna lag träder i kraft den 27 april 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Carina Crantz
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:85, bet. 2001/02:FiU9, rskr. 2001/02:182.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/46/EG av den 18 september 2000

om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt
om tillsyn av sådan verksamhet (EGT L 275, 27.10.2000, s. 39, Celex 300L0046).

3

Lagen omtryckt 1999:162.

4

Senaste lydelse 2000:952.

SFS 2002:152

Utkom från trycket
den 16 april 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.