SFS 1978:413

780413.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Brottsskadelag;

SFS 1978: 413

Utkom från trycket

Utfärdad den 18 maj 197 8.

den 20 juni 1978

Enligt riksdagens besluf föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller ersättning av statsmedel för skada till följd av brott

(brottsskadeersättning).

Lagen tillämpas om b rottet har begåtts i Sverige. Vid personskada är la­

gen dessutom tillämplig om brottet har begåtts utomlands mot någon som
hade hemvist i Sverige. Lagen tillämpas dock ej, om brottet och den ska­
delidande har så ringa anknytning till Sverige att det inte är rimligt att ska­
dan ersätts av svenska statsmedel.

' Prop. 1977/78:126, JuU 1977/78:32, rskr 1977/78:280.

737

47-SFS 1978

¬

background image

SFS 1978: 413

Förutsättningar för brottsskadeersättning
2 § Brottsskadeersättning utgår för personskada. Som personskada er­
sätts även skada på kläder, glasögon och liknande föremål som den skada­

de bar på sig vid skadetillfället.

3 § Brottsskadeersättning utgår för sakskada i fall då br ottet har begåtts

av någon som var

1. intagen i kriminalvårdsanstalt,
2. inskriven vid eller intagen i ungdoms vårdsskola,

3. intagen i allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare, såvitt gäller för-

sökspermitterad dock endast om han bodde på inackorderingshem eller

fick familjevård,

4. häktad enligt beslut som hade verkställts, eller

5. underkastad motsvarande frihets berövande i D anmark, Finland, Is­

land eller Norge.

Första stycket tillämpas även på ren förmögenhetsskada, om särskilda

skäl föreligger.

4 § Brottsskadeersättning utgår för sakskada och ren förmögenhetsskada

även i annat fall än som avses i 3 § i den mån den skadelidandes möjlighe­

ter att försörja sig allvarligt har äventyrats genom skadan eller ersättnings­
behovet annars, med hänsyn till ha ns ekonomiska villkor och omständig­
heterna i övrigt, framstår som särskilt angeläget.

Bestämmande av brottsskadeersättning

5 § Brottsskadeersättning med anledning av personskada bestäms enligt

5 kap. 1-5 §§ skadeståndslagen (1972:207).

Livränta utgår endast när ersättningen är av väsentlig betydelse för den

skadelidandes framtida vård eller försörjning. Livränta värdesäkras enligt

lagen (1973: 213) om ändring av skadeståndslivräntor.

Brottsskadeersättning med anledning av sakskada bestäms enligt 5 kap.

7 § skadeståndslagen (1972:207).

6 § Vid bestämmande av brottsskadeersättning avräknas skadestånd

som har betalts eller bör kunna bli beta lt till den skadel idande på grund av
skadan.

7 § Vid bestämmande av brottsskadeersättning med anledning av per­

sonskada avräknas, förutom skadestånd, annan ersättning som den skade­
lidande har rätt till på grund av skadan och som inte har avräknats redan

med stöd a v 5 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207). Avräkning sker dock

ej i den mån ersättningen motsvarar ett sparande på den skadelidandes si­
da.

Vid bestämmande av brottsskadeersättning med anledning av sakskada

eller ren förmögenhetsskada avräknas, förutom skadestånd, annan ersätt­

ning som den skadelidande har rätt till på grund av s kadan.

8 § Vid bestämmande av brottsskadeersättning för skada på egendom,

738

som ej var försäkrad mot skaderisken och som den skadelidande måste an-

¬

background image

, f.

tagas ha underlåtit att försäkra på grund av omfattningen av sina tillgångar

SFS 1978:413

och riskspridningen i sin v erksamhet, avräknas försäkringsersättning som
skulle ha utgått om för säkring hade funnits.

Vid bes tämmande av brottsskadeersättning för skada på egendom, som

enligt vedertaget bruk borde ha hållits försäkrad mot skaderisken men som

den skadelidande har försummat att försäkra, avräknas i skälig omfattning
försäkringsersättning som skulle ha utgått om försäkring hade funnits.

9 § I fråga om jämkning av brottsskadeersättning på grund av medver­

kan genom vållande på den skadelidandes sida tillämpas 6 kap. 1 § skade­
ståndslagen (1972: 207).

Brottsskadeersättning kan även i fall då det inte följer av första stycket

sättas ned eller falla bort, om särskilda skäl föreligger med hänsyn till att
den skadelidande eller, om skadan har lett till döden, den avlidne genom
sitt uppträdande i samband med brottet eller på annat liknande sätt uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet har ökat skaderisken. Vid sakskada eller ren för­
mögenhetsskada kan ersättningen också sättas ned eller falla bort, om sär­
skilda skäl föreligger med hänsyn till att den skadelidande genom underlå­

tenhet att vidtaga sedvanliga försiktighetsåtgärder uppsåtligen eller av
oaktsamhet har öka t skaderisken.

10 § Vid personskada och vid sakskada eller ren förmögenhetsskada av­

räknas ett självriskbelopp. Beloppet fastställs av regeringen eller myndig­

het som regeringen bestämmer och beräknas med ledning av de lägsta

självriskbelopp som tillämpas här i la ndet vid konsumentförsäkring som

innefattar skydd mot sk ada till följd av brott.

Första stycket gäller ej i fråga om skada till följd av brott av någon som

avses i 3 §, om brot tet har begåtts på eller i närhe ten av anstalt eller annan

plats där han var omhändertagen eller fick vård eller om i övrigt särskilda

skäl föreligger.

11 § Brottsskadeersättning med anledning av personskada som fastställs

i form av engångsbelopp utgår med högst tjugo gånger det basbelopp enligt
lagen (1962: 381) om allmän försäkring som gäller då ersättningen bestäms.

Ersättning som fastställs i form av livrän ta utgår för vaije år med högst t re

gånger det basbelopp som gäller då ersättningen bestäms.

Brottsskadeersättning med anledning av sakskada och ren förmögen­

hetsskada utgår med högst tio gånger det basbelopp som gäller då ersätt­
ningen bestäms.

Prövningen av ärende om brottsskadeersättning

12 § �rende om brottsskadeersättning prövas av brottsskadenämnden.

Regeringen kan dock föreskriva att annan myndighet skall pröva ärende

om ersättning för skada vållad av någon som avses i 3 § 1 eller 2, om ansö­

kan gäller ersättni ng med högst 500 kr onor. Mot bes lut av sådan myndig­
het förs talan hos brottsskadenämnden genom besvär.

Mot brottsskadenämndens beslut får talan inte föras.

13 § Brottsskadenämnden består av ordförande, vice ordförande och tre

739

¬

background image

SFS 1978: 413

andra ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden skall vara lagfarna

och erfarna i domarvärv.

Brotlsskadenämnden är beslutför med fyra ledamöter.

I den utsträckning som regeringen föreskriver får ordföranden, vice ord­

föranden eller tjänsteman vid brottsskadenämnden på nämndens vägnar

avgöra ärende om brottsskadeersättning som ej är av principiell betydelse
eller annars av större vikt.

14 § Ansökan om b rottsskadeersättning skall göras inom två år från det

att brottet begicks. Föreligger särskilda skäl kan ansökan prövas även om

den har kommit in för se nt.

Ansökan prövas endast om brottet har anmälts till åklagare eller polis­

myndighet eller om s ökanden visar giltig anledning till att sådan anmälan
inte har gjorts.

15 § Kostnad för biträde eller utredning i ärend e om brottsskadeersätt­

ning kan ersättas av allmänna medel, om synnerliga skäl föreligger med

hänsyn till sök andens ekonomiska förhållanden och övriga omständighe­
ter.

�vriga bestämmelser

16 § Anspråk på brottsskadeersättning får inte överlåtas innan ersätt­

ningen är tillgänglig för lyftning.

Anspråk på brottsskadeersättning med anledning av personskada får in­

te tagas i mät f ör den skadelidandes skuld. Utmätning av livräntebelopp
kan dock ske enligt vad som fö reskrivs i utsökningslagen (1877 : 31 s. 1).

17 § Utgår brottsskadeersättning, inträder staten intill det utgivna belop­

pet i den skadelidandes rätt till skadestånd till den del detta ej har avräk­
nats vid bestämmande av ersättningen. Detsamma gäller beträffande an­
nan förmån på grund av skadan som hade bort avräknas vid ersättningens

bestämmande men som då inte var känd.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1978.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

SVEN ROMANUS
(Justitiedepartementet)

740

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.