SFS 1979:1103

791103.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:1103 Lag

Ulkom från trycket

lien 27 december 1979

2768

om ändring i brottsskadelagen (1978:413);

utPdrdad den 21 december 1979.

Enhgi riksdagens beslut' föreskrivs att 11 och 13 §§ b rottsskadelagen

(1978. 413) skall ha nedan angivna lydelse.

lis Brottsskadeersättning med anledning av personskada som faslsiäH

i f orm av engångsbelopp utgår med högs t tjugo gånger det basbelopp t"''?'
lagen (1962: 381) om allmän försäkring som gäller då ersättningen

Ersättning som fastställs i fo rm av livränta utgår för var je år med högsi ^

gånger det basbelopp s om gäller då ersättningen bestäms.

Brottsskadeersättning med anledning av sakskada och ren fö rniog

hetsskada utgår med högst tio gånger det basbelopp som gäller då ersa

ningen bestäms.

'

>979/80: 64. JuU 19, rsk r 125.

HA

¬

background image

Om den sammanlagda brottsskadeersättningen efter avräkning av själv-

gpg 1979' 1103

nskhclopp enligt 10 § första stycket undersuger do kronor, utbetalas ingen

ersaiin'tg-

,3 ii Brottsskadenämnden består av en ordförande, två vice ordförande

och tr e andra ledamöter. Ordföranden och vice ordförandena skall vara
lagfarna och erfarna i d omarvärv.

Brottsskadenämnden är beslutför med fyra ledamöter.

Iden utsträckning som regeringen föreskriver får ordföranden, vice ord­

förandena eller tjänsteman vid brottsskadenämnden på n ämndens vägnar

avgöra ärende om brottsskadeersätlning som ej är av principiell betydelse
eller annars av större vikt.

Denna la g tr äder i kraft den 1 janu ari 1980 i fråga om 13 § och i övr igt

den I fe bruari 1980.

P� regeringens vägnar

H�&KAN WJNBliRG

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.