SFS 1981:819

810819.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:819

Lag

Utkom från trycket

den 8 september 1981

om ändrmg i brottsskadelagen (1978:413);

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 § brottsskadelagen (1978:413)

skall ha nedan angivna lydelse.

16 § Anspråk på brottsskadeersättning får inte överlåtas innan ersätt­

ningen är tillgänglig för lyftning.

Anspråk på brottsskadeersättning med anledning av personskada får in­

te tagas i mät för den skadelidandes skuld. Utmätning av livräntebelopp

kan dock ske enligt vad som f öreskrivs i 7 kap . utsökningsbalken. I fråga

om förbud mot utmätning sedan ersättning har betalats ut tillämpas 5 kap.
7 § andra stycket utsökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow
(Justitiedepartementet)

1600

Prop. 1980/81; 84, LU 24, rskr 351 .

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.