SFS 1984:935

840935.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:935

om ändring i brottsskadelagen (1978:413);

utkom Mn trycket

den 19 december 1984

Utfärdad den 6 december 1984. .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 § brottss kadelagen (1978:413)

skall ha nedan angivna lydelse.

10 § Vid personskada och vid sakskada eller ren förmögenhetsskada
avräknas ett självriskbelopp. Beloppet fastställs av regeringen eller myn­
dighet som regeringen bestämmer och beräknas med ledning av de lägsta
självriskbelopp som tillämpas här i lan det vid konsumentförsäkring som
innefattar skydd mot skada till följd av brott.

Första stycket gäller ej i fråga om skada till följd av brott av någon som

avses i 3 §, om brottet har begåtts på eller i närheten av anstalt eller annan

plats d är han var omhändertagen eller fick vård. Första stycket gäller ej
heller, om det i övrigt finn s särskilda skäl att inte avräkna något självrisk­
belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

Prop. 1984/85:13, JuU 5, rskr 18.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.