SFS 1988:255

880255.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:255

Utkom från trycket

den 18 maj 1988

Lag

om ändring i brottsskadelagen (1978:413);

utfardad den 5 maj 1988.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs att 2, 4 och 15 §§ brottsskadelagen

(1978:413) skall ha följande lydelse.

2 § Brottsskadeersättning utgår för personskada. Som personskada er­
sätts även skada på kläder, glasögon och liknande föremål som den skada­
de bar på sig vid sk adetillfället.

Bestämmelserna i denna lag om ersättning för personskada tillämpas

också i fråga om lidande som någon tillfogar annan genom brott mot den

personliga friheten eller genom annat ofredande som innefattar brott.

4 § Brottsskadeersättning utgår för sakskada och ren förmögenhetsska­
da även i annat fall än som avses i 3 § i den mån den skadelidandes

710

Prop. 1987/88:92, JuU 37, rskr. 240.

¬

background image

möjligheter att försöija sig allvarligt har äventyrats genom skadan eller

ersättningen annars framstår som särskilt angelägen.

15 § Kostnad för biträde eller utredning i äre nde om brottsskadeersätt­

ning kan ersättas av allmänna medel, om särskilda skäl föreligger med

hänsyn til l sökanden s ekonomiska förhållanden o ch övriga omständighe­
ter.

SFS 1988:255

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. De nya bestämmelserna tillämpas

även i fråga om skada som inträffat dessförinnan.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Anders Eriksson

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.