SFS 2017:1134 Lag om ändring i brottsskadelagen (2014:322)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Brottsskadelag (2014:322) / SFS 2017:1134 Lag om ändring i brottsskadelagen (2014:322)
171134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsskadelagen (2014:322);

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § brottsskadelagen (2014:322) ska

ha följande lydelse.

5 §

Brottsskadeersättning betalas för den skada det innebär att någon allvar-

ligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes
person, frihet eller frid eller genom grovt förtal enligt 5 kap. 2 § brottsbalken
(kränkning).

Brottsskadeersättning för kränkning bestäms enligt 5 kap. 6 § första stycket

skadeståndslagen (1972:207).

I den utsträckning en domstol i sak har prövat ett yrkande om skadestånd

för kränkning får brottsskadeersättningen i denna del inte bestämmas till ett
lägre belopp än vad som följer av domstolens avgörande, om inte annat följer
av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36.

SFS 2017:1134

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.