SFS 1994:424 Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Brottsskadelag (2014:322) / SFS 1994:424 Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
SFS 1994_424 Lag om ändring i brottsskadelagen (1978_413)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i brottsskadelagen (1978:413);

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 12 och 13 §§ brottsskadelagen

(1978:413) skall ha följande lydelse.

12 § �rende om brottsskadeersättning prövas av Brottsoffermyndighe-

ten. Regeringen kan dock föreskriva att annan myndighet skall pröva
ärende om ersättning för skada vållad av någon som avses i 3 § 1 eller 2,
om ansökan gäller ersättning med högst 500 kronor. Ett beslut av en sådan
myndighet överklagas hos Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndighetens beslut får inte överklagas.

13 §2 Hos Brottsoffermyndigheten finns en nämnd som avgör ärenden

om brottsskadeersättning som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt.

Ordföranden och vice ordförandena i nämnden skall vara lagfarna och

erfarna i domarvärv.

Nämnden utses av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94: 143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320.

2

Senaste lydelse 1979: 1103.

25-SFS 1994

769

SFS 1994:424
Utkom från trycket
den 7 juni 1994

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.