SFS 1999:253 Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Brottsskadelag (2014:322) / SFS 1999:253 Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
990253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsskadelagen (1978:413);

utfärdad den 6 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om brottsskadelagen

(1978:413)

dels

att 9, 13, 14 och 15 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 13 a, 13 b, 14 a och

14 b §§, av följande lydelse.

9 §

I fråga om jämkning av brottsskadeersättning på grund av medverkan

genom vållande på den skadelidandes sida tillämpas 6 kap. 1 § skadestånds-
lagen (1972:207).

Brottsskadeersättning kan även i fall då det inte följer av första stycket

sättas ned eller falla bort, om det är skäligt med hänsyn till att den skade-
lidande eller, om skadan har lett till döden, den avlidne genom sitt uppträ-
dande i samband med brottet eller på annat liknande sätt uppsåtligen eller av
oaktsamhet har ökat skaderisken. Vid sakskada eller ren förmögenhetsskada
kan ersättningen också sättas ned eller falla bort, om det är skäligt med hän-
syn till att den skadelidande genom underlåtenhet att vidta sedvanliga försik-
tighetsåtgärder uppsåtligen eller av oaktsamhet har ökat skaderisken.

13 §

2

Hos Brottsoffermyndigheten finns en nämnd som skall avgöra ären-

den om brottsskadeersättning som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt. Nämnden får avgöra även andra ärenden om brottsskadeersätt-
ning.

Ordföranden och vice ordförandena i nämnden skall vara eller ha varit or-

dinarie domare.

Nämnden utses av regeringen.

13 a §

Brottsoffermyndighetens nämnd skall hålla muntlig förhandling,

om sökanden begär det och det inte är uppenbart obehövligt.

13 b §

Muntliga förhandlingar enligt 13 a § skall vara offentliga.

Om det kan antas att det vid en förhandling kommer att lämnas någon

uppgift för vilken hos Brottsoffermyndigheten gäller sekretess som avses i
sekretesslagen (1980:100), får ordföranden vid förhandlingen besluta att för-
handlingen skall hållas inom stängda dörrar.

1

Prop. 1998/99:41, bet. 1998/99:JuU20, rskr. 1998/99:175.

2

Senaste lydelse 1994:424.

SFS 1999:253

Utkom från trycket
den 26 maj 1999

background image

2

SFS 1999:253

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Om sökanden är under femton år eller lider av en psykisk störning, får

ordföranden vid förhandlingen besluta att förhandlingen skall hållas inom
stängda dörrar.

14 §

Om allmänt åtal har väckts, skall ansökan om brottsskadeersättning

göras inom två år från det att dom eller slutligt beslut har vunnit laga kraft.
Har allmänt åtal inte väckts men förundersökning inletts, skall ansökan gö-
ras inom två år från det att förundersökningen lagts ned eller avslutats. I öv-
riga fall skall ansökan göras inom två år från det att brottet begicks.

Om det finns synnerliga skäl kan en ansökan prövas även om den har

kommit in för sent.

Ansökan prövas endast om brottet har anmälts till åklagare eller polis-

myndighet eller om sökanden visar giltig anledning till att någon sådan an-
mälan inte har gjorts.

I fråga om preskription av en fordran på brottsskadeersättning gäller vad

som föreskrivs i 3 § preskriptionslagen (1981:130) om preskription av en
fordran på skadestånd i anledning av brott.

14 a §

Finner Brottsoffermyndigheten att ett beslut i ett ärende om brotts-

skadeersättning är oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon
annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske utan att
det blir till nackdel för sökanden.

14 b §

Har ett beslut i ett ärende om brottsskadeersättning fattats av general-

direktören eller någon annan tjänsteman vid Brottsoffermyndigheten skall
ärendet omprövas av nämnden, om sökanden begär det.

�rendet behöver dock inte omprövas av nämnden, om det är uppenbart att

beslutet skall ändras i enlighet med sökandens begäran.

15 §

3

Kostnader för biträde eller utredning i ärenden om brottsskadeersätt-

ning kan ersättas av allmänna medel, om det finns särskilda skäl med hänsyn
till sökandens ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter.

En sökande som har inställt sig till en muntlig förhandling får av Brotts-

offermyndigheten beviljas ersättning av allmänna medel för kostnader för
resa och uppehälle, om myndigheten finner att sökanden skäligen bör er-
sättas för sin inställelse. Myndigheten får bevilja förskott på sådan ersätt-
ning. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av reger-
ingen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
2. Den äldre lydelsen av 9 § skall tillämpas när det gäller skadefall som

har inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1988:255.

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.