SFS 2002:346 Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Brottsskadelag (2014:322) / SFS 2002:346 Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
020346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsskadelagen (1978:413);

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § brottsskadelagen (1978:413)

skall ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller ersättning av statsmedel för skada till följd av brott

(brottsskadeersättning).

Lagen tillämpas om brottet har begåtts i Sverige. Vid personskada och så-

dan kränkning som avses i 2 § andra stycket är lagen dessutom tillämplig om
brottet har begåtts utomlands mot någon som hade hemvist i Sverige. Lagen
tillämpas dock inte, om brottet och den skadelidande har så ringa anknytning
till Sverige att det inte är rimligt att skadan ersätts av svenska statsmedel.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. De nya bestämmelserna skall

dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:133, bet. 2001/02:LU31, rskr. 2001/02:238.

SFS 2002:346

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.