SFS 2021:399 Lag om ändring i brottsskadelagen (2014:322)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Brottsskadelag (2014:322) / SFS 2021:399 Lag om ändring i brottsskadelagen (2014:322)
SFS2021-399.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsskadelagen (2014:322)

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottskadelagen (2014:322)

dels att 9 § ska upphöra att gälla,
dels att 2, 15, 19 och 32 §§ ska ha följande lydelse.

2 § Brottsskadeersättning betalas om brottet har begåtts i Sverige.

Brottsskadeersättning enligt 4 och 5 §§ betalas även om brottet har begåtts

utomlands, om den skadelidande vid tidpunkten för brottet hade hemvist i
Sverige.

15 § Om allmänt åtal har väckts, ska en ansökan om brottsskadeersättning
göras inom tre år från det att dom eller slutligt beslut fick laga kraft. Om
allmänt åtal inte har väckts men förundersökning inletts, ska en ansökan
göras inom tre år från det att förundersökningen lades ned eller beslut
fattades i åtalsfrågan. I övriga fall ska en ansökan göras inom tre år från det
att brottet begicks.

Om brott har begåtts mot ett barn, får barnet trots första stycket göra en

ansökan fram till den dag han eller hon fyller 21 år.

Om det finns synnerliga skäl, får en ansökan prövas även om den har

kommit in för sent.

19 § I fråga om preskription av ett anspråk på brottsskadeersättning gäller
2 och 3 §§ preskriptionslagen (1981:130). Ett anspråk på brottsskade-
ersättning ska då anses som en fordran på skadestånd i anledning av brott.

Om brott har begåtts mot ett barn, preskriberas barnets anspråk på

brottsskadeersättning tidigast den dag han eller hon fyller 21 år.

32 § Ett anspråk på brottsskadeersättning enligt 4 eller 5 § får inte utmätas
för den skadelidandes skuld. Livräntebelopp får dock utmätas enligt 7 kap.
utsökningsbalken.

I fråga om förbud mot utmätning sedan brottsskadeersättning enligt 4 eller

5 § har betalats ut tillämpas 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar om brotts-

skadeersättning till barn som bevittnat ett brott som har begåtts före ikraft-
trädandet.

1 Prop. 2020/21:170, bet. 2020/21:JuU35, rskr. 2020/21:314.

SFS

2021:399

Publicerad
den

28 maj 2021

background image

2

SFS

2021:399

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.