SFS 2001:733 Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Brottsskadelag (2014:322) / SFS 2001:733 Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
010733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsskadelagen (1978:413);

utfärdad den 27 september 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2, 5, 7, 10 och 11 §§ brottsskade-

lagen (1978:413) skall ha följande lydelse.

2 §

2

Brottsskadeersättning betalas för personskada. Som personskada er-

sätts även skada på kläder, glasögon och liknande föremål som den skadade
bar på sig vid skadetillfället.

I fall då någon har allvarligt kränkt någon annan genom brott som innefat-

tar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid betalas brottsskadeersätt-
ning för den skada som kränkningen innebär.

5 §

Brottsskadeersättning med anledning av personskada bestäms enligt

5 kap. 1�5 §§ skadeståndslagen (1972:207). Livränta betalas dock endast
när ersättningen är av väsentlig betydelse för den skadelidandes framtida
vård eller försörjning. Livränta värdesäkras enligt lagen (1973:213) om änd-
ring av skadeståndslivräntor.

Brottsskadeersättning med anledning av kränkning bestäms enligt 5 kap.

6 § första stycket skadeståndslagen.

Brottsskadeersättning med anledning av sakskada bestäms enligt 5 kap.

7 § skadeståndslagen.

I fråga om brottsskadeersättning tillämpas också 6 kap. 3 § skadestånds-

lagen. Rätten till brottsskadeersättning faller dock inte bort, om en ansökan
om ersättning före dödsfallet gjorts hos Brottsoffermyndigheten.

7 §

Vid bestämmande av brottsskadeersättning med anledning av person-

skada avräknas, förutom skadestånd, annan ersättning som den skadelidande
har rätt till på grund av skadan och som inte har avräknats redan med stöd av
5 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207). Avräkning sker dock ej i den mån
ersättningen motsvarar ett sparande på den skadelidandes sida.

Vid bestämmande av brottsskadeersättning med anledning av kränkning

eller med anledning av sakskada eller ren förmögenhetsskada avräknas, för-
utom skadestånd, annan ersättning som den skadelidande har rätt till på
grund av skadan.

1

Prop. 2000/01:68, bet. 2000/01:LU19, rskr. 2000/01:216.

2

Senaste lydelse 1988:255.

SFS 2001:733

Utkom från trycket
den 9 oktober 2001

background image

2

SFS 2001:733

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

10 §

3

Vid personskada, vid kränkning och vid sakskada eller ren för-

mögenhetsskada avräknas ett självriskbelopp. Beloppet fastställs av rege-
ringen eller myndighet som regeringen bestämmer och beräknas med led-
ning av de lägsta självriskbelopp som tillämpas här i landet vid konsument-
försäkring som innefattar skydd mot skada till följd av brott.

Första stycket gäller ej i fråga om skada till följd av brott av någon som

avses i 3 §, om brottet har begåtts på eller i närheten av anstalt eller annan
plats där han var omhändertagen eller fick vård. Första stycket gäller ej hel-
ler, om det i övrigt finns särskilda skäl att inte avräkna något självriskbe-
lopp.

11 §

4

Brottsskadeersättning med anledning av personskada som fastställs i

form av engångsbelopp betalas med högst tjugo gånger det prisbasbelopp
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller då ersättningen be-
stäms. Ersättning som fastställs i form av livränta betalas för varje år med
högst tre gånger det prisbasbelopp som gäller då ersättningen bestäms.

Brottsskadeersättning med anledning av kränkning eller med anledning av

sakskada och ren förmögenhetsskada betalas med högst tio gånger det pris-
basbelopp som gäller då ersättningen bestäms.

Om den sammanlagda brottsskadeersättningen efter avräkning av själv-

riskbelopp enligt 10 § första stycket understiger tio kronor, utbetalas ingen
ersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1984:935.

4

Senaste lydelse 1979:1103.

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.