SFS 2005:955 Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Brottsskadelag (2014:322) / SFS 2005:955 Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
050955.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsskadelagen (1978:413);

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om brottsskadelagen

(1978:413)

dels att 1, 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 18 och 19 §§, av föl-

jande lydelse,

dels att det närmast före rubriken närmast före 2 § skall införas en ny rub-

rik som skall lyda ⬝Brottsskadeersättning⬝,

dels att det närmast före 18 § skall införas en ny rubrik av följande ly-

delse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

Inledande bestämmelser

1 §

3 Bestämmelserna i 2�17 §§ i denna lag gäller ersättning av svenska

statsmedel för skada till följd av brott (brottsskadeersättning).

Bestämmelserna tillämpas om brottet har begåtts i Sverige. Vid person-

skada och sådan kränkning som avses i 2 § andra stycket är bestämmelserna
dessutom tillämpliga om brottet har begåtts utomlands mot någon som hade
hemvist i Sverige. Bestämmelserna tillämpas dock inte, om brottet och den
skadelidande har så ringa anknytning till Sverige att det inte är rimligt att
skadan ersätts av svenska statsmedel.

I 18 och 19 §§ finns bestämmelser om sådan ersättning som på grund av

föreskrift i annan medlemsstat i Europeiska unionen betalas av statsmedel
för skada till följd av brott som begåtts i den staten (europeisk brottsskadeer-
sättning). Lag (2005:955).

1 Prop. 2005/06:26, bet. 2005/06:JuU6, rskr. 2005/06:57.

2 Jfr rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer
(EUT L 261, 6.8.2004, s. 15, Celex 32004L0080).

3 Senaste lydelse 2002:346.

SFS 2005:955

Utkom från trycket
den 12 december 2005
Omtryck

background image

2

SFS 2005:955

Brottsskadeersättning

Förutsättningar för brottsskadeersättning

2 § Brottsskadeersättning betalas för personskada. Som personskada er-
sätts även skada på kläder, glasögon och liknande föremål som den skadade
bar på sig vid skadetillfället.

I fall då någon har allvarligt kränkt någon annan genom brott som innefat-

tar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid betalas brottsskadeersätt-
ning för den skada som kränkningen innebär. Lag (2001:733).

3 § Brottsskadeersättning utgår för sakskada i fall då brottet har begåtts av
någon som var

1. intagen i kriminalvårdsanstalt,
2. intagen för vård i ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga,

3. intagen för vård i ett hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av

missbrukare i vissa fall,

4. häktad enligt beslut som hade verkställts, eller
5. underkastad motsvarande frihetsberövande i Danmark, Finland, Island

eller Norge.

Första stycket tillämpas även på ren förmögenhetsskada, om särskilda

skäl föreligger. Lag (1990:59).

4 § Brottsskadeersättning utgår för sakskada och ren förmögenhetsskada
även i annat fall än som avses i 3 § i den mån den skadelidandes möjligheter
att försörja sig allvarligt har äventyrats genom skadan eller ersättningen an-
nars framstår som särskilt angelägen. Lag (1988:255).

Bestämmande av brottsskadeersättning

5 § Brottsskadeersättning med anledning av personskada bestäms enligt
5 kap. 1�5 §§ skadeståndslagen (1972:207). Livränta betalas dock endast
när ersättningen är av väsentlig betydelse för den skadelidandes framtida
vård eller försörjning. Livränta värdesäkras enligt lagen (1973:213) om
ändring av skadeståndslivräntor.

Brottsskadeersättning med anledning av kränkning bestäms enligt 5 kap.

6 § första stycket skadeståndslagen.

Brottsskadeersättning med anledning av sakskada bestäms enligt 5 kap.

7 § skadeståndslagen.

I fråga om brottsskadeersättning tillämpas också 6 kap. 3 § skadeståndsla-

gen. Rätten till brottsskadeersättning faller dock inte bort, om en ansökan
om ersättning före dödsfallet gjorts hos Brottsoffermyndigheten. Lag
(2001:733)
.

6 § Vid bestämmande av brottsskadeersättning avräknas skadestånd som
har betalts eller bör kunna bli betalt till den skadelidande på grund av ska-
dan.

Har betalning skett av sådan europeisk brottsskadeersättning som avses i

18 och 19 §§ eller av annan ersättning av utländska statsmedel för skada till
följd av brott, avräknas också den. Lag (2005:955).

background image

3

SFS 2005:955

7 §

4 Vid bestämmande av brottsskadeersättning med anledning av person-

skada avräknas, utöver vad som sägs i 6 §, annan ersättning som den ska-
delidande har rätt till på grund av skadan och som inte har avräknats redan
med stöd av 5 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207). Avräkning sker dock
inte i den mån ersättningen motsvarar ett sparande på den skadelidandes
sida.

Vid bestämmande av brottsskadeersättning med anledning av kränkning

eller med anledning av sakskada eller ren förmögenhetsskada avräknas, ut-
över vad som sägs i 6 §, annan ersättning som den skadelidande har rätt till
på grund av skadan. Lag (2005:955).

8 § Vid bestämmande av brottsskadeersättning för skada på egendom, som
ej var försäkrad mot skaderisken och som den skadelidande måste antagas
ha underlåtit att försäkra på grund av omfattningen av sina tillgångar och
riskspridningen i sin verksamhet, avräknas försäkringsersättning som skulle
ha utgått om försäkring hade funnits.

Vid bestämmande av brottsskadeersättning för skada på egendom, som

enligt vedertaget bruk borde ha hållits försäkrad mot skaderisken men som
den skadelidande har försummat att försäkra, avräknas i skälig omfattning
försäkringsersättning som skulle ha utgått om försäkring hade funnits.

9 § I fråga om jämkning av brottsskadeersättning på grund av medverkan
genom vållande på den skadelidandes sida tillämpas 6 kap. 1 § skade-
ståndslagen (1972:207).

Brottsskadeersättning kan även i fall då det inte följer av första stycket

sättas ned eller falla bort, om det är skäligt med hänsyn till att den skadeli-
dande eller, om skadan har lett till döden, den avlidne genom sitt uppträ-
dande i samband med brottet eller på annat liknande sätt uppsåtligen eller av
oaktsamhet har ökat skaderisken. Vid sakskada eller ren förmögenhetsskada
kan ersättningen också sättas ned eller falla bort, om det är skäligt med hän-
syn till att den skadelidande genom underlåtenhet att vidta sedvanliga försik-
tighetsåtgärder uppsåtligen eller av oaktsamhet har ökat skaderisken. Lag
(1999:253).

10 § Vid personskada, vid kränkning och vid sakskada eller ren förmögen-
hetsskada avräknas ett självriskbelopp. Beloppet fastställs av regeringen el-
ler myndighet som regeringen bestämmer och beräknas med ledning av de
lägsta självriskbelopp som tillämpas här i landet vid konsumentförsäkring
som innefattar skydd mot skada till följd av brott.

Första stycket gäller ej i fråga om skada till följd av brott av någon som

avses i 3 §, om brottet har begåtts på eller i närheten av anstalt eller annan
plats där han var omhändertagen eller fick vård. Första stycket gäller ej hel-
ler, om det i övrigt finns särskilda skäl att inte avräkna något självriskbe-
lopp. Lag (2001:733).

11 § Brottsskadeersättning med anledning av personskada som fastställs i
form av engångsbelopp betalas med högst tjugo gånger det prisbasbelopp
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller då ersättningen be-

4 Senaste lydelse 2001:733.

background image

4

SFS 2005:955

stäms. Ersättning som fastställs i form av livränta betalas för varje år med
högst tre gånger det prisbasbelopp som gäller då ersättningen bestäms.

Brottsskadeersättning med anledning av kränkning eller med anledning av

sakskada och ren förmögenhetsskada betalas med högst tio gånger det pris-
basbelopp som gäller då ersättningen bestäms.

Om den sammanlagda brottsskadeersättningen efter avräkning av själv-

riskbelopp enligt 10 § första stycket understiger tio kronor, utbetalas ingen
ersättning. Lag (2001:733).

Prövningen av ärende om brottsskadeersättning

12 § �rende om brottsskadeersättning prövas av Brottsoffermyndigheten.
Regeringen kan dock föreskriva att annan myndighet skall pröva ärende om
ersättning för skada vållad av någon som avses i 3 § 1 eller 2, om ansökan
gäller ersättning med högst 500 kronor. Ett beslut av en sådan myndighet
överklagas hos Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndighetens beslut får inte överklagas. Lag (1994:424).

13 § Hos Brottsoffermyndigheten finns en nämnd som skall avgöra ären-
den om brottsskadeersättning som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt. Nämnden får avgöra även andra ärenden om brottsskadeersätt-
ning.

Ordföranden och vice ordförandena i nämnden skall vara eller ha varit or-

dinarie domare.

Nämnden utses av regeringen. Lag (1999:253).

13 a § Brottsoffermyndighetens nämnd skall hålla muntlig förhandling,
om sökanden begär det och det inte är uppenbart obehövligt. Lag
(1999:253).

13 b § Muntliga förhandlingar enligt 13 a § skall vara offentliga.

Om det kan antas att det vid en förhandling kommer att lämnas någon

uppgift för vilken hos Brottsoffermyndigheten gäller sekretess som avses i
sekretesslagen (1980:100), får ordföranden vid förhandlingen besluta att för-
handlingen skall hållas inom stängda dörrar.

Om sökanden är under femton år eller lider av en psykisk störning, får

ordföranden vid förhandlingen besluta att förhandlingen skall hållas inom
stängda dörrar. Lag (1999:253).

14 § Om allmänt åtal har väckts, skall ansökan om brottsskadeersättning
göras inom två år från det att dom eller slutligt beslut har vunnit laga kraft.
Har allmänt åtal inte väckts men förundersökning inletts, skall ansökan gö-
ras inom två år från det att förundersökningen lagts ned eller avslutats. I öv-
riga fall skall ansökan göras inom två år från det att brottet begicks.

Om det finns synnerliga skäl kan en ansökan prövas även om den har

kommit in för sent.

Ansökan prövas endast om brottet har anmälts till åklagare eller polis-

myndighet eller om sökanden visar giltig anledning till att någon sådan an-
mälan inte har gjorts.

background image

5

SFS 2005:955

I fråga om preskription av en fordran på brottsskadeersättning gäller vad

som föreskrivs i 3 § preskriptionslagen (1981:130) om preskription av en
fordran på skadestånd i anledning av brott. Lag (1999:253).

14 a § Finner Brottsoffermyndigheten att ett beslut i ett ärende om brotts-
skadeersättning är oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon
annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske utan att
det blir till nackdel för sökanden. Lag (1999:253).

14 b § Har ett beslut i ett ärende om brottsskadeersättning fattats av gene-
raldirektören eller någon annan tjänsteman vid Brottsoffermyndigheten skall
ärendet omprövas av nämnden, om sökanden begär det.

�rendet behöver dock inte omprövas av nämnden, om det är uppenbart att

beslutet skall ändras i enlighet med sökandens begäran. Lag (1999:253).

15 § Kostnader för biträde eller utredning i ärenden om brottsskadeersätt-
ning kan ersättas av allmänna medel, om det finns särskilda skäl med hänsyn
till sökandens ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter.

En sökande som har inställt sig till en muntlig förhandling får av Brottsof-

fermyndigheten beviljas ersättning av allmänna medel för kostnader för resa
och uppehälle, om myndigheten finner att sökanden skäligen bör ersättas för
sin inställelse. Myndigheten får bevilja förskott på sådan ersättning. När-
mare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen. Lag
(1999:253).

�vriga bestämmelser

16 § Anspråk på brottsskadeersättning får inte överlåtas innan ersättningen
är tillgänglig för lyftning.

Anspråk på brottsskadeersättning med anledning av personskada får inte

tagas i mät för den skadelidandes skuld. Utmätning av livräntebelopp kan
dock ske enligt vad som föreskrivs i 7 kap. utsökningsbalken. I fråga om för-
bud mot utmätning sedan ersättning har betalats ut tillämpas 5 kap. 7 § andra
stycket utsökningsbalken. Lag (1981:819).

17 § Utgår brottsskadeersättning, inträder staten intill det utgivna beloppet
i den skadelidandes rätt till skadestånd till den del detta ej har avräknats vid
bestämmande av ersättningen. Detsamma gäller beträffande annan förmån
på grund av skadan som hade bort avräknas vid ersättningens bestämmande
men som då inte var känd.

Europeisk brottsskadeersättning

18 § Om en ansökan om brottsskadeersättning gäller en skada till följd av
ett uppsåtligt våldsbrott som har begåtts i en annan medlemsstat i Europe-
iska unionen, skall ansökningen anses även vara en begäran om europeisk
brottsskadeersättning.

Första stycket gäller inte, om det framgår för Brottsoffermyndigheten att

europeisk brottsskadeersättning redan har betalts. Lag (2005:955).

background image

6

SFS 2005:955

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

19 § Sökandens begäran om europeisk brottsskadeersättning skall av
Brottsoffermyndigheten överlämnas till en behörig myndighet i den andra
medlemsstaten.

Brottsoffermyndigheten får besluta om brottsskadeersättning även om ett

överlämnande har skett enligt första stycket.

Om en myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen beslutar

om europeisk brottsskadeersättning efter det att Brottsoffermyndigheten har
betalt brottsskadeersättning, inträder staten intill det av Brottsoffermyndig-
heten betalda beloppet i den skadelidandes anspråk på ersättning från den ut-
ländska myndigheten. Lag (2005:955).

Denna lag

5 träder i kraft den 1 juli 1988. De nya bestämmelserna tilläm-

pas även i fråga om skada som inträffat dessförinnan.

1. Denna lag

6 träder i kraft den 1 juli 1999.

2. Den äldre lydelsen av 9 § skall tillämpas när det gäller skadefall som

har inträffat före ikraftträdandet.

Denna lag

7 träder i kraft den 1 juli 2002. De nya bestämmelserna skall

dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2002.

Denna lag

8 träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Patrik �rnsved
(Justitiedepartementet)

5 1988:255.

6 1999:253.

7 2002:346.

8 2005:955.

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.