SFS 2006:933 Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Brottsskadelag (2014:322) / SFS 2006:933 Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
060933.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsskadelagen (1978:413);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsskadelagen

(1978:413)

dels att 1 och 5 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, med följande ly-

delse.

1 §

2

Bestämmelserna i 2�17 §§ i denna lag gäller ersättning av svenska

statsmedel för skada till följd av brott (brottsskadeersättning).

Bestämmelserna tillämpas om brottet har begåtts i Sverige. Vid person-

skada och sådan kränkning som avses i 2 § andra stycket är bestämmelserna
dessutom tillämpliga om brottet har begåtts utomlands mot någon som hade
hemvist i Sverige. Bestämmelserna tillämpas även om ett barn som har hem-
vist i Sverige har bevittnat ett sådant brott som sägs i 4 a § utomlands.

Bestämmelserna tillämpas inte, om brottet och den skadelidande har så

ringa anknytning till Sverige att det inte är rimligt att skadan ersätts av
svenska statsmedel.

I 18 och 19 §§ finns bestämmelser om sådan ersättning som på grund av

föreskrift i annan medlemsstat i Europeiska unionen betalas av statsmedel
för skada till följd av brott som begåtts i den staten (europeisk brottsskade-
ersättning).

4 a §

Brottsskadeersättning betalas till ett barn som bevittnat ett brott som

varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till
en närstående person.

5 §

3

Brottsskadeersättning med anledning av personskada bestäms enligt

5 kap. 1�5 §§ skadeståndslagen (1972:207). Livränta betalas dock endast
när ersättningen är av väsentlig betydelse för den skadelidandes framtida
vård eller försörjning. Livränta värdesäkras enligt lagen (1973:213) om änd-
ring av skadeståndslivräntor.

Brottsskadeersättning med anledning av kränkning bestäms enligt 5 kap.

6 § första stycket skadeståndslagen.

1 Prop. 2005/06:166, bet. 2005/06:JuU19, rskr. 2005/06:293.

2 Senaste lydelse 2005:955.

3 Senaste lydelse 2001:733.

SFS 2006:933

Utkom från trycket
den 28 juni 2006

background image

2

SFS 2006:933

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Brottsskadeersättning med anledning av sakskada bestäms enligt 5 kap.

7 § skadeståndslagen.

Brottsskadeersättning enligt 4 a § bestäms efter vad som är skäligt med

hänsyn till hur grovt det bevittnade brottet är.

I fråga om brottsskadeersättning tillämpas också 6 kap. 3 § skadeståndsla-

gen. Rätten till brottsskadeersättning faller dock inte bort, om en ansökan
om ersättning före dödsfallet gjorts hos Brottsoffermyndigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 15 november 2006.
2. De nya föreskrifterna skall tillämpas även på ansökningar som grundar

sig på händelser som ägt rum före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.