SFS 2008:509 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 2008:509 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
080509.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 9 §, 8 kap. 3 § samt 10 kap.

10 och 12 §§ försäkringsavtalslagen (2005:104) ska ha följande lydelse.

2 kap.

9 §

Om ett försäkringsbolag inte lämnar information enligt detta kapitel

ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestäm-
melserna i 29�36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska
anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

8 kap.

3 §

Talan om åläggande enligt 2 § väcks vid Marknadsdomstolen.

En sådan talan får väckas
1. i fråga om information som avses i 2 kap. 2 §, av näringsidkare som be-

rörs av marknadsföringen, och

2. i fråga om information som avses i 2 kap. 4�7 §§, av den näringsidkare

som har ingått avtal om försäkring med försäkringsbolaget.

Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.
I mål om åläggande enligt 2 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknads-

föringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet i mål om åläggande att
lämna information enligt 24 § den lagen.

10 kap.

10 §

Om ett försäkringsbolag vid försäkring som tecknas av en konsument

eller ett dödsbo inte lämnar information enligt detta kapitel ska marknadsfö-
ringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29�
36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara vä-
sentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

12 §

Talan om åläggande enligt 11 § väcks vid Marknadsdomstolen.

En sådan talan får väckas
1. i fråga om information som avses i 2 §, av näringsidkare som berörs av

marknadsföringen, och

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

SFS 2008:509

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:509

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2. i fråga om information som avses i 4�8 §§, av den näringsidkare som

har ingått avtal om försäkring med försäkringsbolaget.

Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.
I mål om åläggande enligt 11 § gäller i övrigt de bestämmelser i mark-

nadsföringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet i mål om åläggande
att lämna information enligt 24 § den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.