SFS 2008:509 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

080509.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 9 §, 8 kap. 3 § samt 10 kap.

10 och 12 §§ försäkringsavtalslagen (2005:104) ska ha följande lydelse.

2 kap.

9 §

Om ett försäkringsbolag inte lämnar information enligt detta kapitel

ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestäm-
melserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska
anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

8 kap.

3 §

Talan om åläggande enligt 2 § väcks vid Marknadsdomstolen.

En sådan talan får väckas
1. i fråga om information som avses i 2 kap. 2 §, av näringsidkare som be-

rörs av marknadsföringen, och

2. i fråga om information som avses i 2 kap. 4–7 §§, av den näringsidkare

som har ingått avtal om försäkring med försäkringsbolaget.

Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.
I mål om åläggande enligt 2 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknads-

föringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet i mål om åläggande att
lämna information enligt 24 § den lagen.

10 kap.

10 §

Om ett försäkringsbolag vid försäkring som tecknas av en konsument

eller ett dödsbo inte lämnar information enligt detta kapitel ska marknadsfö-
ringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–
36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara vä-
sentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

12 §

Talan om åläggande enligt 11 § väcks vid Marknadsdomstolen.

En sådan talan får väckas
1. i fråga om information som avses i 2 §, av näringsidkare som berörs av

marknadsföringen, och

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

SFS 2008:509

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:509

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2. i fråga om information som avses i 4–8 §§, av den näringsidkare som

har ingått avtal om försäkring med försäkringsbolaget.

Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.
I mål om åläggande enligt 11 § gäller i övrigt de bestämmelser i mark-

nadsföringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet i mål om åläggande
att lämna information enligt 24 § den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.