SFS 2015:718 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 2015:718 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
150718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104);

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 1 § försäkringsavtalslagen

(2005:104) ska ha följande lydelse.

10 kap.

1 §

2

Försäkringsbolaget är skyldigt att lämna information enligt detta kapi-

tel. Informationen ska, i den mån det är möjligt, lämnas i en handling eller i
någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mottagaren. In-
formationen ska vara klar och tydlig och avfattad på svenska. Den får lämnas
på ett annat språk om mottagaren begär det.

Detta kapitel gäller inte i fråga om personförsäkring som tecknas av en nä-

ringsidkare till förmån för sitt företag, om det kan antas att näringsidkaren
saknar behov av informationen. Kapitlet är inte heller tillämpligt på sådana
försäkringsföreningar som har medgetts undantag enligt 1 kap. 19 och
19 b §§ eller 20 § 1 försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Senaste lydelse 2010:2069.

SFS 2015:718

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.