SFS 1971:880

710880.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:880 Lag

Utkom fråQ trycket OHi än dring 1 lagen (1927: 77) om försäkringsavtal;
den 17 dec 1971

given Stockholms slott den 10 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen\ funnit gott förordna, att 104 och 105 §§ lagen (1927: 77) om

försäkringsavtal skall ha nedan angivna lydelse.

104 §2 �r förmånstagare insatt, skall försäkringsbelopp, som utfaller

efter försäkringstagarens död, ej ingå i dennes kvarlåtenskap.

Har försäkringstagaren efterlämnat make eller bröstarvinge, skall, där

förordnandet hade kunnat av försäkringstagaren återkallas, försäkrings­

beloppet, så vitt fråga är om efterlämnad stärbhusdelägares giftorätt, rätt
enligt 13 kap. 12 § andra stycket giftermålsbalken, rätt till vederlag eller

laglott, behandlas så som om beloppet tillhört boet och tillagts förmåns-

tagaren genom testamente.

I fråga om tjänstegrupplivförsäkring skall andra stycket ej tillämpas

på belopp som på grund av försäkringen tillfaller make eller med hustru

likställd kvinna eller bröstarvinge.

Huru efter försäkringstagarens död hans borgenärer i visst fall äga

hålla sig till försäkringsbeloppet, stadgas i andra stycket av 116 §.

1982

105 § Vid tolkning av bestämmelser om förmånstagares rätt till försäk­

ringsbelopp, som utfaller efter försäkringstagarens död, skall, där ej an­
nat framgår av omständigheterna, iakttagas följande:

Har försäkringstagaren betecknat sin make såsom förmånstagare,

skall, där han vid sin död var omgift, förordnandet gälla till förmån för

den, med vilken han då levde i äktenskap.

�ro försäkringstagarens barn insatta som förmånstagare, skall förord­

nandet gälla till förmån för bröstarvinge och, där flera sådana förmåns­
tagare finnas, envar av dem äga del i försäkringsbeloppet efter de grun­
der, som gälla i fråga om arvsrätt efter försäkringstagaren.

1 Prop. 1971: 143, LU 25, rskr 299.

2 Senaste lyde lse 1969: 615.

¬

background image

Har försäkringstagaren insatt make och barn såsom förmånstagare,

SFS 1971: 880

skall, såframt flera förmånstagare finnas, envar av dem taga del i för­
säkringsbeloppet efter de grunder, som vid dödsfall gälla i fråga om

bodelning och om sådan förmånstagares arvsrätt.

�ro försäkringstagarens arvingar insatta såsom förmånstagare, tage

envar av dem del i försäkringsbeloppet efter de grunder som gälla i

fråga om arvsrätt efter försäkringstagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fall då försäkringstagaren avlidit dessförinnan.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.