SFS 1972:219

720219.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1927: 77) om försäk ringsavtal;

given Stockholms slott den 2 juni 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott förordna, att 25 § lagen (1927: 77) om försäkrings­

avtal skall ha nedan angivna lydelse.

25 § Har i följd av skadeförsäkring försäkringsgivaren i ersättning

för skada utgivit belopp, som försäkringshavaren ägt rätt att såsom ska­

destånd utkräva av annan, inträde försäkringsgivaren i rätten mot den

andre, där denne uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet framkallat
försäkringsfallet eller ock enligt lag är skyldig att utgiva skadestånd evad

han är till skadan vållande eller icke. Sådan rätt till återkrav föreligger
dock icke mot den som enligt 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:
207) svarar för skadan uteslutande på grund av annans vållande.

Belopp, som utgivits i anledning av liv-, olycksfalls- eller sjukförsäk­

ring, äge försäkringsgivaren ej återkräva av den, som framkallat för­

säkringsfallet eller eljest i anledning därav är pliktig att gälda skade­
stånd; dock att, där i avtal om olycksfalls- eller" sjukförsäkring för­
säkringsgivaren förbundit sig att för sjukvårdskostnader eller andra
utgifter och förluster, som olycksfallet eller sjukdomen medfört, ut­
giva ersättning med verkliga beloppet av utgifterna eller förlusterna,

vad sålunda av försäkringsgivaren utgivits må återkrävas, efter ty i

första stycket är stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 2 juni 1972.

SFS 1972: 219

Utkom från trycket
den 6 jun i 1972

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

^ Prop. 1972: 5, LU 10, rskr 192.

459

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.