SFS 1975:248

750248.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:248 Lag

Utkom från trycket

den 3 juni 1975

om äedring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal;
utfärdad den 7 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 117 § lagen (1927:77) om

försäkringsavtal skall ha nedan angiven lydelse.

117

Försättes försäkringstagaren i konkurs efter ansökan, som

gjorts innan tio år förflutit från försäkringsavtalets ingående, och har

han under de tre senaste åren före konkursansökningen eller senare till
betalning av premie för försäkring, som enligt 116 § ej kan göras till

föremål för utmätning, använt belopp, som vid den tid, då betalningen

skedde, ej stod i sk äligt förhållande till hans villkor, äge konkursboet

hos försäkringsgivaren utkräva vad sålunda för mycket erlagts, i den

mån tillgodohavandet hos denne därtill förslår. Har ej försäkrings­
tagaren lämnat konkursboet samtycke till beloppets utkrävande,

åligger det konkursboet att för prövning av dess rätt väcka talan mot

försäkringstagaren. Beträffande sådan talan äga bestämmelserna i 40 b

§ konkurslagen (1921 ;225) motsvarande tillämpning.

Har konkurs föregåtts av förordnande av god man enligt ackords­

lagen (1970:847) eller förordnande av boutredningsman, skall vad som
enligt första stycket gäller om tiden för konkursansökningen avse den i
29 § konkurslagen för sådant fall angivna fristdagen.

Bestämmelserna i först a och andra styckena om konkurs äga motsva­

rande tillämpning om i s tället offentligt ackord fastställts. I fråga om

talan med anledning av ackordsförhandling äga 17 och 18 §§ ackords-

lagen (1970:847) motsvarande tillämpning.

Ej må krav, varom nu är sagt, göras gällande till förfång för förmåns-

tagare vars insättande jämlikt 102 § ej må återkallas.

398

' Prop. 1975:6, LU 12, rs kr9!.

^ Senaste lydelse 1970:8 54.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

SFS 1975; 248

�ldre bestämmelser gäller fortfarande om konkurs beslutats eller

offentligt ackord fastställts före lagens ikraftträdande. I fråga om

premiebetalning som ägt rum före denna tidpunkt får äldre bestäm­

melser åberopas om det medför att betalningen ej får utkrävas.

På re geringens vägnar

LENNART GBIJER

Trygve Hellners
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.