SFS 1975:638

750638.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:638

om ändriinig i lageo {1921-Hl) om försäkriegsavital;

utkom från trycket

utfärdad den 5 juni 1975.

1975

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 24 § lagen (1927:77) om för­

säkringsavtal skall ha nedan angivna lydelse.

24 § �r ej tid utsatt för fullgörande av försäkringsgivarens

betalningsskyldighet i anledning av inträffat försäkringsfall, skall den

fullgöras en månad efter det meddelande om försäkringsfallet kommit

honom till handa; dock må betalning, i den mån den är beroende av

utredning som i 22 § sägs, icke krävas förrän en månad förflutit efter

det sådan utredning förebragts.

Förbehåll, varigenom tiden för betalningen gjorts beroende av något

försäkringsgivarens beslut eller därav att betalningsskyldighet blivit

genom laga dom ålagd försäkringsgivaren, må ej av denne åberopas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. �ldre bestämmelser

gäller dock fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Staffan Magnusson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1975:102. LU 30, rskr 23 4.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.