SFS 1978:899

780899.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1978:899 Lag

Utkom från trycket

den 27 december 19 78

om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal;

utfärdad den 14 december 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs alt 58 § lagen (1927:77) om försäk­

ringsavtal skall ha nedan angivna lydelse.

58

Gäller försäkring å gods till förmån för någon, som till säkerhet för

fordran har panträtt i god set, äge han, ändå att fordringen ej är till betal­

ning forfallen, framför ägaren rätt att ur utfallande ersättningsbelopp utfå

sin fordran, såvida icke ägaren genom att avhjälpa skadan eller på annat

sätt bereder panthavaren samma säkerhet som han ägt f öre försäkringsfal­

let. Lag samma vare, där försäkringen gäller till förmån for någon, som har

rätt att kvarhålla godset till säkerhet for förfallen fordran.

Ersättningsbelopp för gods, som är utmätt eller har tagits i anspråk ge­

nom be talningssäkring, skall, om borgenären det yrkar, utgivas till utmät­
ningsmannen. Avser ersättningsbeloppet gods, som satts i kv arstad eller

under skingringsförbud, skall beloppet, där part det äskar, utgivas till

överexekutor; och har denne att med beloppet förfara på sätt i 1 60 § utsök-

ningslagen är för där avsett fall stadgat.

1 fråga om rätt för borgenär, som har panträtt i fastighet e ller i to mträtt,

att njuta betalning ur brandskadeersättning gäller, i stället för föreskrifter­

na i 56 och 57 §§ s amt första och andra styckena i förev arande paragraf,
vad som finnes stadgat i 86-88 §§ samt i särskild lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

' Prop. 1978/79:28, SkU 13, rskr 83.

^ Senaste lydelse 1973:1069.

Bo Broomé

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.