SFS 1980:890

800890.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:890 Lag

Utkom från trycket

den 11 december 1980

om ändring i konsumentförsäkringskgen (1980:38);

utfärdad den 4 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 28 § konsumentförsäkringsiagen

(1980; 38) skall ha nedan angivna lydelse.

28

Om en tilläggspremie inte betalas i rätt tid, får försäkringsbolaget

räkna om försäkringstiden för den ändrade försäkringen med hänsyn till

den premie som har betalts. Sedan en skriftlig underrättelse om en sådan
omräkning av försäkringstiden har avsänts till försäkringstagaren, gäller
försäkringen under den kortare tid som följer av o mräkningen, dock minst

under fjorton dagar efter det att underrättelsen har avsänts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1980/81; 47, LU 6, rskr 40.

^ �ndringen innebär bl. a. att första stycket upphävs.

1

2

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.