SFS 1980:39

800039.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

⬢Bff

m!m

, om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal;

den 19 februari 1980'

uträrdad den lOjanuari 1980.

Enligt riksdagens besl ut' föreskrivs att 1 § lagen (1927:77) om försäk

ringsavtal skall ha nedan angivna lydelse.

1

Denna lag äger tillämpning på avtal, varigenom försäkring meddelas

av någon som driver försäkringsrörelse.

Lagen gäller inte återförsäkring eller försäkring som avses i

(1962: 381) om allmän försäkring, lagen (1973: 370) om arbetslöshetsforsa

ring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller lagen (1979:84) om

delpensionsförsäkring.

Lagen tillämpas inte på försäkringar som avses i konsumentförsäknngs

lagen (1980:38). 1 förhållande till annan än försäkringstagaren tillämpas

dock 25, 54-58, 86-88, 95 och 96 samt 122 och 123 §§ även i fråga om så­

dana försäkringar. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser gäller även
3 § första stycket.

Lagen tillämpas inte heller på trafik försäkringar i den mån annat följe r

av trafikskadelagen (1975: 1410).

110

' Prop. 1979/80:9, LU 18. rskr 127.

^ Senaste lydelse 1954:245.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 198 1. På försäkringar som har teck-

SFS 1980:39

nats före denna tidpunkt tillämpas inte lagen (1927; 77) om försäkringsavtal

i den mån konsumentförsäkringslagen (1980:38) är tillämplig enligt över­

gångsbestämmelserna till den lag en.

På regeringens v ägnar

H�&KAN WINBERG

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

!l!

i

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.