SFS 1981:486

810486.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:486

om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal;

utkom Mn trycket

den 18juni 1981

utfärdad den 11 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 104 § lagen (1927:77) om försäk­

ringsavtal skall ha nedan angivna lydelse.

104

�r förmånstagare insatt, skall försäkringsbelopp, som utfaller ef­

ter försäkringstagarens död, ej ingå i dennes kvarlåtenskap.

Har försäkringstagaren efterlämnat make eller bröstarvinge och hade

förordnandet kunnat återkallas av försäkringstagaren, skall försäkringsbe­
loppet vid beräkningen av dödsbodelägares giftorätt, rätt enligt 13 k ap.

12 § andra stycket giftermålsbalken, rätt till vederlag eller rätt till laglott
behandlas som om belop pet hade tillhört boet och tillagts förmånstagaren

genom testamente.

' Prop. 1980/81:191, LU 32, rskr4 15.

^Senaste lydelse 1971:880.

811

¬

background image

SFS 1981:486

I fråga om tjänstegrupplivförsäkring skall andra stycket dock ej tilläm­

pas på belopp som på grund av försäkringen tillfaller en make eller med
make likställd person eller någon bröstarvinge.

Om rätt för en avliden försäkringstagares borgenärer alt i visst fall hå lla

sig till försäkringsbeloppet finns bestämmelser i 11 6 § andra styc ket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. �ldre bestämmels er gäller fort­

farande, om försäkringstagaren har avlidit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

1

it-

r:

ifi

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.