SFS 1981:803

810803.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:803

Lag

ö:,i

Utkom från trycket

OHi än dring i lagen (1927:77 ) om försäkringsavtal;

näi;

den 8 september 1981

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1927:77) om för -

säkringsavtaF

dels att i 118 § ordet "utsökningslagen" skall bytas ut mot "utsö knings-

t «,

balken",

dels att 58 och 123 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

fj..

' Prop. 1980/81: 84. LU 24, rskr 351.

1584

Senaste lydelse av 118 § 1968; 622,

I

¬

background image

:

Gäller försäkring å gods till förmån för någon, som till säkerhet för

SFS 1981:803

fordran h ar panträtt i godset , äge han, ändå att fordringen ej är till betal-

ning förfallen, framför ägaren rätt att ur utfallande ersättningsbelopp utfå

. /sin fordran, såvida icke ägaren genom att avhjälpa skadan eller på annat

isätt bereder panthavaren samma säkerhet som han ägt före försäkringsfal­

let. Lag samma vare, där försäkringen gäller till förmån för någon, som har

rätt att kvarhålla godset till säkerhet för förfallen fordran.

Ersättningsbelopp för gods, som är utmätt, belagt med kvarstad eller ta­

get i anspråk genom betalningssäkring, skall utges till kronofogdemyndig­
heten, om någon part begär det.

I fråga om rätt för borgenär, som har panträtt i fastighet eller i tomt rätt,

att njuta betalning ur brandskadeersättning gäller, i stället för föreskrifter­
na i 56 och 57 §§ samt första och andra styckena i förevarande paragraf,

vad som finnes stadgat i 86-88 §§ samt i särskild lag.

123 § ⬢" Fordran, som på grund av olycksfalls- eller sjukförsäkring inne-

står hos försäkringsgivaren, må ej för gäld tagas i mät.

Bestämmelsen i första sty cket hindrar ej utmätning enligt vad som före-

skrives i 7 kap. ut sökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 58 § i dess nya lydelse gäller även sking-

ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow
(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1978:899.

^ Senaste lydelse 1976:177.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.