SFS 1987:692

870692.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:692

Utkom från trycket

den 30 juli 1987

Lag

om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal;

utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 117 § lagen (1927: 77) om försäk­

ringsavtal skall ha följande lydelse.

117

Försätts försäkringstagaren i konkurs efter ansökan, som har

gjorts innan tio år förflutit från försäkringsavtalets ingående, och har han

under de tre senaste åren före konkursansökningen eller senare till beta l­

ning av pre mie för försäkring, som enligt 116 § inte kan göras till föremål

för utmätning, använt belopp, som vid de n tid, då betalningen skedde, ej

stod i skäligt förh ållande till hans villkor, får konkursboet hos försäkrings­
givaren utkräva vad sålunda har erlagts för mycket, i den mån tillgodo­

havandet hos denne förslår till det. Har inte försäkringstagaren lämnat

konkursboet samtycke till belo ppets utkrävande, åligger det konkursboet

att för prövning av dess rätt väcka talan mot försäkringstagaren. Beträffan­
de sådan talan tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 19 och 20 §§ kon kursla­
gen (1987:672).

Har konkursen föregåtts av förordnande av god man enligt ackordslagen

(1970:847) eller förordnande av boutredningsman, skall vad som enligt
första stycket gäller om tiden för konkursansökningen avse den i 4 kap. 2 §

konkurslagen för sådant fall angivna fristdagen.

Bestämmelserna i första och andra styckena om konkurs äga motsvaran­

de tillämpning om i stället offentligt ackord fastställts. I fråga om talan med
anledning av ackordsförhandling äga 17 och 18 §§ ackordslagen (1970; 847)

motsvarande tillämpning.

Ej må krav, varom nu är sagt, göras gällande till förfång för förmånstaga-

re vars insättande jämlikt 102 § ej må återkallas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Eugéne Palmér

(Justitiedepartementet)

1610

' Prop. 1986/87:90, LU 32. rskr . 320.

^ Senaste lydelse 1975:248.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.