SFS 1987:797

870797.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:797

Utkom från trycket

den 9 juli 1987

1908

Lag

om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal;

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 104, 105 och 122 §§ lagen

(1927:77) om försäkringsavtal skall ha följande lydelse.

104

�r förmånstagare insatt, skall försäkringsbelopp, som utfaller ef­

ter försäkringstagarens död, ej ingå i dennes kvarlåtenskap.

Efterlämnar försäkringstagaren make eller bröstarvinge och skulle en

tillämpning av förmånstagarförordnandet leda till ett resultat som är oskä­
ligt mot någon av dem, kan förordnandet jämkas så att försäkringsbeloppet

helt eller delvis tillfaller maken eller bröstarvingen. Vid prövningen skall

särskilt beaktas skälen för förordnandet samt förmånstagarens och makens
eller bröstarvingens ekonomiska förhållanden.

Har dödsfallet inträffat sedan det har dömts till äktenskapsskillnad mel­

lan försäkringstagaren och dennes make eller sedan talan om äktenskaps­
skillnad har väckts men innan bodelning har förrättats, gäller i stället för

vad som föreskrivs i andra stycket följande beträffande jämkning till för ­
mån för försäkringstagarens make. Kan maken inte vid bodelningen få ut

sin andel därför att försäkringsbeloppet tillfaller någon annan som för­
månstagare, är denne skyldig att avstå vad som fattas.

Den som vill begära jämkning enligt andra eller tredje stycket skall

väcka talan mot förmånstagaren inom ett år från det att bouppteckning

efter försäkringstagaren avslutades eller dödsboanmälan fördes. Väcks

inte talan inom denna tid, är rätten till jämkning förlorad.

Om rätt för en avliden försäkringstagares borgenärer att i visst fal l hålla

sig till försäkringsbeloppet finns bestämmelser i 11 6 § andra st ycket.

' Prop. 1986/87:86, LU 26, rskr. 247,

^ Senaste lydelse 1981: 486.

¬

background image

tUS

Vid tolkning av bestämmelser om förmånstagares rätt till försäk-

SFS 1987:797

fiflgsbelopp, som utfaller ef ter försäkringstagarens död, skall, där ej annat
öamgår av omständigheterna, iakttagas följande:

Har försäkringst agaren betecknat sin make som förmånstagare, skall

förordnandet gälla till förmån för den som försäkringstagaren var gift med

vid sin död. Förordnandet skall anses förfallet om mål om äktenskapsskill­
nad mellan makarna då pågick.

�r försäkringstagarens barn insatta som förmånstagare, skall förordnan­

det gälla till förmån för försäkringstagarens bröstarvingar. Försäkringsbe­

loppet skal l fördelas mellan dem efter de grunder som gäller i frå ga om

arvsrätt efter försäkringstagaren.

Har försäkringstagaren insatt make och barn som förmånstagare, skall

halva försäkringsbeloppet tillfalla maken och återstoden bröstarvingarna.
Bröstarvingarnas andel skall fördelas mellan dem på det sätt som anges i

föregående sty cke. Efterlämnar försäkringstagaren bara make eller bara

bröstarvingar, tillfaller hela beloppet maken eller bröstarvingarna.

�r försäkringstagarens arvingar insatta som förmånstagare, skall försäk­

ringsbeloppet fördelas mellan dem efter de grunder som gäller i fråga om

arvsrätt efter försäkringstagaren.

122 § Bestämmelserna i 102�106 §§ om förmånstagare tillämpas också

vid olycksfalls- och sjukförsäkring.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
2. Har försäkringstagaren avlidit före ikraftträdandet, skall äldre be­

stämmelser fortfarande tillämpas.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

'Senaste lydelse 1971:880.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.