SFS 1991:1551

911551.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1551 Lag

Utkom från tiycket

oHi ändring I lagen (1927:77) om försäkringsavtal;

den 16 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens bes lut' föreskrivs att det i lagen (1927:77) om försäk­

ringsavtal skall införas två nya paragrafer, 20 a § och 100 a §, av följande

lydelse.

20 a § I 100 a § finns bestämmelser om förlust av rätt till ersättning från

livförsäkring i vissa fall. I den mån dessa bestämmelser är tillämpliga,
gäller de i stället för bestämmelserna i 18-20 §§.

100 a § Om någon genom brott uppsåtligen har dödat försäkringstaga­

ren, den försäkrade eller en förmånstagare, gäller bestämmelserna i 15 kap.

ärvdabalken om förlust av rätt att ta arv eller testamente för gärningsman­

nens rätt till försäkringen eller försäkringsersättningen.

Vad som sägs i första stycket gäller även när någon annars har orsakat

försäkringstagarens, den försäkrades eller en förmånstagares död genom
en uppsåtlig gärning som innefattat våld på den dödades person och

utgjort brott för vilket lindrigare straff än fängelse i ett å r inte är föreskri­
vet. Lika med våld anses a tt försätta någon i vanmakt eller annat sådant

tillstånd.

Vad som sägs i första och andra styckena om den som har begått ett brott

gäller också var och en som har medverkat till brottet såsom sägs i 2 3 kap.
4 och 5 § § brottsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

2. De nya bestämmelserna tillämpas endast om gärningen har begåtts

efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

2972

'Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr. 42.

'tv

I .

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.