SFS 1973:1069

731069.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:1069

om ändring i la gen (1927: 77) om försäkringsavtal;

Utfärdad den 9 november 1973.

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen^, att 54, 58 och 86�88 §§

lagen (1927: 77) om försäkringsavtal skall ha nedan angivna lydelse.

54 §2 Har försäkring tagits å gods utan angivande av det intresse för­
säkringen avser, skall försäkringen, där ej annat framgår av omständig­

heterna, anses gälla till förmån för envar, som, i egenskap av ägare,

panthavare eller innehavare av annan rättighet till godset eller emedan

han i anledning av avtal om godset står faran för detta, har intresse

av att dess värde icke minskas eller går förlorat. Vad nu sagts gäller

dock ej i fråga om sjöpanträtt och luftpanträtt.

�r förbehåll träffat, enligt vilket försäkringen skall upphöra i händelse

äganderätten till godset övergår å annan, vare ny ägare dock, där för­

säkringsfall inträffar inom fjorton dagar, berättigad till ersättning för

liden sk ada, i den mån han icke på grund av försäkring, som han själv

tagit, äger rätt till gottgörelse för skadan. Vad sålunda stadgats skall icke

äga tillämpning i fråga om sjöförsäkring å fartyg eller kreatursför­
säkring.

58 § Gäller försäkring å gods till förmån för någon, som till säkerhet
för fordran har panträtt i godset, äge han, ändå att fordringen ej är till

betalning förfallen, framför ägaren rätt att ur utfallande ersättningsbe­

lopp utfå sin fordran, såvida icke ägaren genom att avhjälpa skadan

eller på annat sätt bereder panthavaren samma säkerhet som han ägt

före försäkringsfallet. Lag samma vare, där försäkringen gäller till för­

mån för någon, som har rätt att kvarhålla godset till säkerhet för för­
fallen fordran.

1 Prop. 1973: 42, LU 22, rs kr 272.

2 S enaste lydelse 1955: 233.

2171

¬

background image

SFS 1973:1069

Ersättningsbelopp för gods, som är utmätt, skall, om borgenären dét

yrkar, utgivas till utmätningsmannen. Avser ersättningsbeloppet gods,
som satts i kvarstad eller under skingringsförbud, skall beloppet, där part

det äskar, utgivas till ö verexekutor; och har denne att med beloppet för­
fara på sätt i 160 § utsökningslagen är för där avsett fall stadgat.

I fråga om rätt för borgenär, som har panträtt i fastighet eller i

tomträtt, att njuta betalning ur brandskadeersättning gäller, i stället för

föreskrifterna i 56 och 57 §§ samt första och andra styckena i föreva­

rande paragraf, vad som finnes stadgat i 86�88 §§ samt i särskild lag.

86 §3 Timar brandskada å fast egendom, vare borgenär, som har pant­

rätt i egendomen, berättigad att, på sätt därom är särskilt stadgat, njuta

betalning eller säkerhet, såframt utfallande ersättning överstiger en tion­
del av försäkringsbeloppet för egendomen.

87 § Har anmälan om namn och adress för borgenär, som har pant­

rätt i fastighet, gjorts hos försäkringsgivaren, vare uppsägning av för­

säkringsavtalet eller avtalad ändring däri utan inverkan å den rätt, som

tillkommer borgenären på grund av försäkringsfall som inträffar, innan

en månad förflutit efter det han underrättats om uppsägningen eller
ändringen; och skall sådan underrättelse anses meddelad, då den i re­

kommenderat brev avsänts under den uppgivna adressen.

Varder premie i rätt tid ej erlagd av försäkringstagaren må försäk­

ringsgivaren ej gentemot borgenär, vars namn och adress blivit hos

honom anmälda, åberopa försäkringstagarens dröjsmål till befrielse från

ansvarighet, med mindre borgenären underrättats, att premien är ogul­

den, och därefter en vecka förflutit.

Ej må eljest försäkringsgivare till befrielse från ansvarighet gent

emot borgenär åberopa omständighet, som beror av annan än denne.

88 §'' Har borgenär panträtt i tomträtt och är brandförsäkring tagen å

byggnad eller annat, som hör till tomträtten, vare i fråga om borgenä­
rens rätt på grund av försäkringen bestämmelserna i 86 och 87 §§ till­
lämpliga.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om medförsäkring på

grund av sjöpanträtt och luftpanträtt, som uppstått före ikraftträdandet.

Bestämmelserna i denna lag om borgenär, som har panträtt i fastig ­

het eller tomträtt, har motsvarande tillämpning på borgenär som åtnjuter

företrädesrätt för sin fordran på grund av 5 § lagen (1970: 995) om in­
förande av nya jordabalken.

Vid tillämpning av de nya bestämmelserna skall vattenfallsrätt anses

likställd med tomträtt.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(J ustitiedepartementet)

2172

® Senaste tydcisc 1967:264.

...

,

" Senaste lydelse 1967: 264. �ndringen innebär bl. a. att första stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.