SFS 1975:1353

751353.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:1353

om ändring i lage n (1927: 77) om försäkringsavtal;

Utfärdad den 15 december 1975.

den 29 dec. 1975

Enligt riksdagens beslut"- föreskrives att 3 § lagen (1927: 77) om

försäkringsavtal skall ha nedan angivna lydelse.

3 § Avviker försäkringsvillkor från bestämmelse i denna lag, vare det
ej hinder för villkorets tillämpning, med mindre sådant i lagen angives.

�verlåtelse, pantsättning, förmånstagarförordnande eller annat för­

fogande över försäkring är utan verkan om förfogandet skett i strid

mot försäkringsvillkor, som enligt kommunalskattelagen (1928: 370)

skall intagas i försäkringsavtalet. Förbud mot överlåtelse skall dock ej

utgöra hinder mot utmätning eller överlåtelse vid ackord eller konkurs

i vidare mån an sådant hinder föreligger på grund av vad eljest före­

skrivits i lag e ller annan författning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976 och äger tillämpning på

försäkringsavtal som tillkommit efter utgången av år 1975.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Staffan Magnusson

(J ustitiedepartementet)

1 Prop. 1975/76: 31, SkU 20, rskr 132.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.