SFS 1980:38

800038.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:38

Konsumentförsäkringslag,

U.kom från (rycket

i() januari 1980.

den 19 februari 1980

uUarUaa u u.

j

tnligi riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag tillämpas på försäkringar som konsumenter tecknar hos
försäkringsbolag för huvudsakligen enskilt ändamål och som kan hänföras
till någon av följande försäkringsformer, nämligen

1. hemförsäkring,

2. villaförsäkring.

3. fritidshusförsäkring.
4. reseförsäkring.

5. trafikförsäkring eller annan motorfordonsförsäkring.

6. båtförsäkring.

I fråga om trafikförsäkring tillämpas lagen dock ej. om annat följer av

Irafikskadelagen (197.5:1410).

Lagen tillämpas inte på försäkringar som grundas på kollektivavtal eller

som grundas på gruppavtal och handhas av företrädare för gruppen. Lagen

tillämpas inte heller på försäkringar som avser all framtid.

2 § Med försäkringstagare förstås i d enna lag den som har tecknat för-
säki-ing ho s ett försäkringsbolag. Försäkrad kallas den vars intresse har

försäkrats mot skada eller på vars person en försäkring har tecknats.

3 § För.säkringsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag

ar ti nackdel för försäkringstagaren, den försäkrade eller annan ersält-

mngsberattigad är utan verkan mot denne, om inte annat anges.

86^ 88 gf

'⬢"'"^»''rinesti.garen iMIämpas 25, -54-5».

ätaTw "1

r

") o- r6r.äkrinpa.l.l

tlessa beslamm l

['"84" som avses i de nna lag. Vid (i)lämpningcn av

fe"

besiammelscr galler även 3 ä förslå slycke, lagen om försäkrinEsav.

gen (1948: 433) om^försäk^skäliga finns bestämmelser i la-

I'ljonnuiiini

mation om sina premierlämna

den infi"'

behöver för an kunna

'""'".säkringsvillkor som kon.sumcnien

ringen. Informationen

för och omfattningen av försäk-

'⬢'ngsform.

'

^"b"mas så att den underlättar valet av försäi''

Informatii)!! behöver im . i⬢⬢

^'«'r från den e ller om dei n

⬢<'>nsumenten förklarar att han av-

möter särskilt hinder.

' Prop. 1979/80:9, LU I R .

' '-u 18, rskr 127.

102

¬

background image

6 § Sedan försäkringen har tecknats skall försäkringsbolaget, om det inle

SFS 1980:38

har skett tidigare, snarast i skriftlig form lämna försäkringstagaren tydlig

information om sädana försäkringsvillkor som innebär viktigare begräns­
ning av forsäkringens omfattning i förhälla nde till vad konsumenter i all­
mänhet hiir anledning att räkna med.

Om försäkringsbolaget enligt 17 § andra stycket eller 19 S första stycket

begär ändring av försäkringsvillkoren i avtalet, skall bolaget samtidigt

skriftligen ange skälen för detta och lämna uppgift om d e nya villkoren.

Om försäkringstagaren begär det är försäkringsbolaget under försäk­

ringstiden också i övrigt skyldigt att lämna information om premien och

andra villkor som rör försäkringen.

7 S I samband med att en skada regleras skall försäkringsbolaget, om det

inte med hän syn till omständigheterna är obehövligt, upplysa den som be­

gär försäkringsersättning om vilka möjligheter som finns att få en tvist om
ersättningen prövad. Finns det risk för att rätten till försäk ringsersättning
skall gå förl orad på grund av preskription, skall bolaget också erinra om

detta. Informationen skall lämnas skriftligen.

8 § I fråga om underlåtenhet att lämna information enligt 5-7 5S skall

tillämpas vad som föreskrivs i marknadsföringslagen (197.^5:1418) om un­

derlåtenhet att lämna information vid ma rknadsföring.

Ett åläggande att lämna information enligt 5 § eller 6 § tredje stycket får

innehålla att informationen skall lämnas i skriftlig form.

Rätlcn all leckna försäkring
9 § Ett försäkringsbolag f^r inte vägra en konsument att teckna en för­

säkring .som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten.

Första stycket gäller ej. om försäkringsbolaget med hänsyn till risken för

försäkringsfall. den sannolika skadans omfattning eller annan omständig­

het har särskilda skäl att inte meddela försäkringen.

Försäkringslidcn
10 § Försäkringstiden är den tid för vilken avtal om en försäkring träffas.

Den får inte överstiga ett år. om det inte finns särskilda skäl för en längre

försäkringstid.

11 § Försäkringstiden börjar vid den tidpunkt som har avtalats eller som

framgår av omständigheterna.

Kan forsäkringstidens början inte fastställas enligt första stycket, börjar

försäkringstiden löpa från och med dagen efter den då försäkringstagaren

lämnade meddelande till försäkringsbolaget att han ville teckna försäk­

ringen. Om försä kringen skall tecknas genom att försäkringstagaren beta­
lar premien, börjar dock försäkringstiden löpa först från och med dagen ef­

ter den d ag då premien betalades. Detsamma gäller om försäk ringen i an­

nat fall är giltig endast under förutsättning att premien betalas innan för­

säkringstiden börjar.

12 § Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen i de fall och på de

villkor som anges i 14 -17 §§.

'0^

¬

background image

SFS 1980:38

104

[-örsäkringstiden för en förnyad försäkring börjar när den tidigare för.

säkringstiden gärul.

13 S Försäkringsbniagcls ansvarighet lör inlrtiffade löisäkringsfall intri-

der vid försäkringstidens början och varar till försäkringstidens slut eller

till dess att försäkringen pä grund av uppsägning eller av annan anledning
upphör att gälla. Genom avtal kan ansvarigheten dock bestämmas för en

annan tid. om del finns skäl fördel med hänsyn till försäkringsbehovei.

Försäkringstagaren är skyldig att betala premie endast för den tU under

vilken försäkringsbolaget hr ansvarigt.

FörnyvLsc a v för.siik ringen

14 § En försäkring förnyas, om den inte har sagts upp att upphöra vid

försäkringstidens utgång och försäkringstagaren inte vid denna tidpunkt
har tecknat en motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag.

Första stycket gäller ej. om det framgår av avtalet eller omständigheter­

na att försäkringen inte skall förnyas.

15 S Försäkringsbolaget får säga upp försäkringen till försäkringstiden.s

utgång endast om bolaget har särskilda skäl att inte längre meddela försäk­
ringen.

Försäkringsbolagets uppsägning får verkan endast om ett skriftligt med­

delande om uppsägningen avsänds till försäkringstagaren senast fjorton
dagar före försäkringslidens utgång. Gör försäkringstagaren sannolikt att
detta meddelande har försenats eller inte kommit fram på grund av om­
ständigheter som han inte har kunnat råda över. upphör dock försäkringen
tidigast en vecka efter den dag då meddelandet kom honom till handa och
senast tre månader efter den dag då försäkringsbolaget av.sände meddelan­

det till ho nom.

16 § Vill fö rsäkringstagaren säga upp försäkringen till försäkringstidens

utgång, får han göra uppsägningen när .som he lst dessförinnan.

17 § En föisäkiing förnyas för den vanligen tillämpade försäkringstid
som narmast svarar mot den senast gällande försäkringstiden och på de

villkor I ovngt som har gällt under denna tid.

[^'⬢'^''[^'^'"Ssbolaget begärt ändring av försäkringsvillkoren i ett

dao-u-r Tr -

har avsänts till försäkringstagaren senast fjorton

fl- t'

fngstidens utgång, gäller den förnyade försäkringen för

den tid och på de villkor i öv rigt som bolaget har erbjudit.

Upphörande i förlid m. ni.

försäkringen att upphöra före för­

hör åiö.'

^"'⬢⬢"'äkringstagaren eller den försäkrade grovt

andrV synnerliga skäl"^'"'''''''''' försäkringsbolaget

eller om det Hnns

då^ftSkrin^t"!"®"'' uppsägning får verkan fjorton dagar efter den dag

tren o';!:meddelande Ull för säkrings.a-

lande harförLn ,r'"m

sannolikt att detta mcdde-

' s c er inte kommit fram på grund av omständigheter som

"X

J \ ⬢ u

¬

background image

han into har kunna! rada över. upphör dock försäkringen tidigas! en vecka

SFS 1980:38

efter den dag då meddelande! kom honom till h;mda iich senas! tre måna­
der efter den dag dä försäkringsbolaget avsände meddelandet till honom.

Beträffande uppsägning på grund av dröjsmål med betalningen av premie

gäller vad som föreskrivs i 25 S.

19 S På begäran av försäkringsbolaget kan försäkringsvillkoren ändras

under försäkringsliden, om försäkringstagaren eller den försäkrade har åsi­

dosatt sina förpliktelser mot försäkringsbolaget uppsåtligen eller genom
ciaklsamhet som ej är ringa eller om det finns synnerliga skäl. �ndringen

far verkan fjorton dttgar efter den dag då försäkringsbolaget avsände ett
skriftligt meddelande till f örsäkringstagaren om ändringen.

Har försäkringsbolaget begärt ändring av försäkringsvillkoren enligt

första stycket, får försäkringstagaren säga upp försäkringen till den tid­

punkt då ändringen annars skulle få verkan. Uppsägningen skall göras före

denna tidpunkt.

20 S Försäkringstagaren får säga upp för.säkringen att upphöra med ome­
delbar verkan, om försäkringsbehovet faller bort eller om det inträffar en
annan liknande omständighet.

Har en försäkring förnyats enligt 14 § e ller har försäkringsvillkoren ändr

rats under försäkringstiden enligt 19 § första stycket, kan försäkringstaga­
ren innan han har betalt någon del av fordrad premie säga upp försäkringen

att upphöra med omedelbar verkan. En förnyad försäkring upphör också
omedelbart, om försäkringstagaren utan att betala premie för denna för­
säkring tecknar en motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag.

Betalning av premie
21 § Första premie för en försäkring skall betalas inom fjorton dagar ef­

ter den dag då försäkringsbolaget avsände ett skriftligt meddelande till för­

säkringstagaren med krav på premien.

Första stycket gäller ej. om försäkringen skall tecknas genom att försäk­

ringstagaren betalar premien eller om försäkringen i an nat fall är giltig en­

dast under förutsättning alt premien betalas innan försäkringstiden böl jar.

22 § Premien för en förnyad försäkring skall betalas senast den dag då

den nya försäkringstiden börjar. Premien behöver dock inte betalas tidiga­

re än en månad efter det att försäkringsbolaget har avsänt ett skriftligt
meddelande till försäkringstagaren om betalningen.

23 § Har flera premieperioder avtalats, skall premien för vaije period ef­

ter den första betalas senast på periodens första dag. Premie som avser
längre tid än en månad behöver dock inte betalas tidigare än en månad ef­

ter det att försäkringsbolaget har avsänt ett skriftligt meddelande till för­

säkringstagaren om betalningen.

24 S Betalas inte premien i r ätt tid, får försäkringsbolaget i de n mån det

är skäligt ta ut e n förseningsavgift enligt vad som kan ha bestämts i för säk­

ringsavtalet.

105

U-'.AJAkWLia

¬

background image

SFS 1980:38

25 § Vid dröjsmftl med betalningen av premien får försäkringsbolaget sä-
ga upp försäkringen att upphöra fjorton dagar efter den dag då ett skriftligt

meddelande avsändes till försäkringstagaren om uppsägningen. Gör för-

säkringstagaren sannolikt att detta meddelande har försenats eller inte

kommit fram på grund av omständigheter som han inte har kunnat råda

över. upphör dock försäkringen tidigast en vecka efter den dag då medde­

landet kom honom till ha nda och senast tre månacler efter den dag då för-
sUkringsbolaget avsände meddelandet till honom.

Försäkringen upphör ej. om premien betalas innan den tid som anges i

första stycket har löpt ut. Försäkringstagaren skall erinras om detta i med­
delandet om uppsägningen.

Försäkringen upphör ej heller enligt första stycket om försäkringstaga­

ren inte har kunnat betala premien i rätt tid därför att han har blivit svårt

sjuk eller berövats friheten eller därför att han inte har fatt ut pension eller

intjänad lön från sin huvudsakliga anställning. Delsamma gäller om någon

annan liknande oväntad händelse har hindrat försäkringstagaren att betala

premien i rätt tid. När hindret faller bort skall försäkringstagaren omedel­

bart betala premien. Gör han inte det. upphör försäkringen. Om dröjsmålet
har varat i tre månader, upphör forsäkringen även om hindret finns kvar.

26 § Betalar försäkringstagaren premien efter det att försäkringen har

upphört enligt 25 §. skall han därigenom anses ha begärt en ny försäkring

från och med dagen efter den då premien betalades. Vill försäkringsbolaget

inte meddela försäkring enligt försäkringstagarens begäran, skall en skrift­
lig underrättelse om detta avsändas till försäkringstagaren inom porton

dagar från den dag då premien betalades. Annars anses en ny försäkring ha

tecknats i enlighet med försäkringstagarens begäran.

Betalning; av tilläggsprcmie

27 § Har den avtalade premien höjts under försäkringstiden, skall till-

läggspremien betalas inom Qorton dagar efter den dag då försäkringsbola­

get avsände ett skriftligt meddelande till försäkringstagaren med krav på

tilläggspremien.

28 § Om en tilläggspremie som är en följd av att försäkringens omfatt­

ning har utökats under försäkringstiden inte betalas i rätt tid. får försäk­
ringsbolaget med tillämpning av 25 § säga upp försäkringen i d en del den

har utökats.

Om en annan tilläggspremie inte betalas i rä tt tid. får försäkringsbolaget

a om örsäkringstiden för den ändrade försäkringen med hänsyn till

en premie som har betalts. Sedan en skriftlig underrättelse om en sådan

onuakning av försäkringstiden har avsänts till forsiikringstagarcn. gäller

saki ingen under den kortare tid so m följer av omräkningen, dock minst

""JC, nor,o�~ da,.r of,a- do, �~�~ �~�~dorrf,�~olso�~ har av,sa�~,s.

106

Avkortning av pn-niic

Hfl Ln'm-m" ["''""''"lä "PPhör i fmlid, har rdrsiilr,mssbola8C, ondas, ra�~
leokn-,. fiir

''""I

l>os,äni,s om försäkringo,, frSn bö,;ian hade

,O0kn..,.s r�~, den �~d nndor vilken don ha, - gä,,,. Upphdr en förnyad '

¬

background image

ring i lörlid. har försakringsbolagel dock inte riitl till högre premie än den

SFS 1980:38

som svarar mot den risk som försäkringen har täekt.

Har försäkringstagaren betalt högre premie än försäkringsbolaget har

rätl till enligt första stycket, skall bolaget betala tillbaka överskjutande be­
lopp.

NcJs(ill/iin}> a v försök nnf^scrsältniiificn

30 § Hat försäkringstjigarcn när försäkringen tecknades uppsätligen eller
genom oaktsamhet som inte är ringa lämnat en oriktig uppgift eller förtigit
en omständighet av vikt. kan ersättning frän försäkringen sättas ned i fräga
om viirje försäkrad. Nedsättningen görs efter vad som är skäligt med hän­
syn till det verkliga förhällantlets betydelse för försäkringsfallet och för

omfattningen tiv skadan samt till försäkringstagarens uppsät eller oaktsam­
het o ch omständigheterna i övrigt.

31 ?! Hiir den försäkrtide uppsätligen eller genom oaktsamhet äsidosatt

sin;i äliggjinden enligt försäkringsvillkoren. kan ersättning frän försäkring­

en sättiis ned sä vitt gäller honom. Nedsättningen görs efter vad som är skä­
ligt med hänsyn till torsurnmelsens betydelse för försäkringsfallet och för
omfattningen av sk:idan samt till den föisäkrades uppsät eller oaktsamhet
och omständigheterna i övrigt.

Med den försäkrade jämställs annan som har handkit med hans samtyc­

ke. Ocksä den som beträffande försäkrad egendom haren väsentlig ekono­
misk gemenskap med den försäkrade jämställs med denne. Detsamma gäl­
ler den som i den försäkrades ställe eller tillsamnnins med denne har haft

tillsyn över försäkiad egendom, om förbehäll om detta har gjorts i försäk­

ringsvillkoren.

32 § Har den försäkrade uppsätligen frjiinkiilhit ett försäkringsfall. läm­

nas inte eisättning frän försäkringen sävitt gäller honom.

Harden försäkrade framk.illiit försäkringsfallet genom grov vårdslöshet,

kan försäkringsersättning som ej avser skadeständ sättas ned sävitt gäller
honom. Har den försäkrade frarnkalhit försäkringsfallet genom annan

oaktsiimhet som ej är ringa, kan försäkringsersättning som ej avser skade­
stånd sättas ned sävitt gäller honom, om förbehäll om nedsättning har
gjons i försäkringsvillkoren. Sädant förbehäll fär göras endast om det är
päkallat för ;itt föiebyggti försäkringsfall eller det iinnars finns särskilda

skäl. Nedsättningen görs efter vad som är skäligt med hänsyn till den för-

säknides o;tkts;imhel och omständigheterna i övrigt.

Med den försäkrade jämställs annan som har handlat med hans samtyc­

ke. (X-ksä den som beträffande försäkrad egendom har en väsentlig ekono­
misk gemenskap med den försäkrade jämställs med denne, om inte särskil­

da skäl talar mot detta.

33 § �ven om försäkringstagaren eller den försäkrade har handlat pä ett

sätt som enligt 30-32 §§ kan föranleda att ersättning frän försäkringen

sätts ned eller inte lämnas, tillämpas inte dessa bestämmelser om han var i

ett sådant sinnestillstånd som avses i 33 k ap. 2 § br ottsbalken eller under

tolv år.

107

¬

background image

SFS 1980:38

108

Vid tillämpningen av 31 § andra stycket eller 32 § tredje stycket skall

den som var i ett sädant sinnestillstånd som avses i 33 kap. 2 § bro ttsbaj-
ken eller so m va r under tolv år jämställas med den försäkrade endast om

han har handlat me d dennes samtycke.

34 § Har den e rsättningsberättigade efter ett försäkringsfall uppsåiligen
eller genom grov vårdslöshet oriktigt uppgett eller förtigit eller dolt något
av betydelse för bedömningen av hans rätt till ersättning från försäkringen,

kan den ersättning som han annars skull e ha varit berättigad till sättas ned

efter vad .som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Undcrförsäkring

35 § Skall försäkringsbeloppet enligt förs äkringsvillkoren motsvara vär­

det av försäkrad egendom eller annat försäkrat intresse och understiger be­
loppet i betydande mån detta värde, kan ersättning från försäkringen for
skada på egendomen eller på det andra intresset sättas ned i fö rhållande till

underförsäkringen.

Dubbelförsäkring

36 § Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos flera för säk­

ringsbolag, är varje försäkringsbolag ansvarigt mot den försäkrade som om

det bolaget ensamt hade meddelat försäkring.

Den försäkrade har dock inte rätt till högre e rsättning från försäkrings­

bolagen än som sammanlagt svarar mot skadan. �verstiger summan av an­

svarsbeloppen sk adan, fördelas ansvarigheten mellan för.säkringsbolagen

efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.

Skadereglering

37 § Sedan ett försäkringsbolag har fått underrättelse om ett försäkrings­

fall, skall bolaget utan uppskov vidta de åtgärder som behövs för att ska­
dan skall kunna regleras. Skadan skall regle ras skyndsamt och med iaktta­

gande av den ersättningsberättigades och annan skadelidandes behöriga

intressen.

Försäkringsvillkoren skall innehålla regler om värderingen av skadad

egendom och annan förlust till följd av försäkringsfallet.

38 § Försäkringsersättning skall betalas senast en månad efter det att

en er sättningsberättipde har anmält försäkringsfallet och lagt fram d en

u re ning som med hänsyn till omständi gheterna skäligen kan begäras av

onom. etta gäller dock ej ersättning som avser livränta och ej heller i

åiTr-T u

beroende av att egendom återställs eller

ateranskaffas, att en myndighet meddelar ett visst beslut eller att någon an-

nan hkaande händelse intr älTar efter ulgängen av den tid son, nyss har an-

nine med

^ngät försäkringsersättning uppenbarligen rätt till crsätt-

rakning på den slutliga ersättningen.

Preskription
39 § Den

sättninu om^hTn'^''!

försäkringsersättning förlorar rätten till cr-

in e vacker talan mot försäkringsbolaget inom tre år från

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.