SFS 1989:1085

891085.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:1085

om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal;

utkom från trycket

den 11 januari 199 0

utfårtiad den 21 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 26 § lagen (1927:77) om försäk­

ringsavtal skall ha följande lydelse.

' Prop. 1989/90:34, NU 14, rskr. 93.

2045

¬

background image

SFS 1989:1085

26

1 mom. Där försäkringsgivaren försättes i konkurs, förfalle försäk­

ringsavtalet tre månader därefter. Vill försäkringstagaren före utgången av

sagda tid uppsäga avtalet, vare han därtill berättigad. Inträffar under

konkurs försäkringsfall, innan avtalet upphört att gälla, njutes för fordran,

som därigenom uppkommer, betalningsrätt i konkursen.

Bestämmelserna i första stycket skall i nte tillämpas för livförsäkringar

och sådana försäkringar som avses i 1 kap. 5 § försäkringsrörelselagen
(1982:713). I fråga om försäkringar, som meddelats av understödsföre­

ning, gäller särskilda bestämmelser.

2 mom. Finnes försäkringsgivaren vid utmätning sakna tillgång att beta­

la sin gäld,

eller inställer han sina betalningar,

eller kommer han eljest på sådant obestånd, att det måste antagas, att

han ej kan rätteligen fullgöra vad honom enligt avtalet åligger,

vare försäkringstagaren berättigad att uppsäga avtalet, där ej ofördröj-

ligen efter anmaning betryggande säkerhet ställes för dess fullgörande.

3 mom. Då, enligt vad i denna paragraf är sagt, försäkringsavtal upphör

att gälla, vare försäkringstagare eller annan, som genom försäkringens

upphörande lider skada, berättigad till ersättning därför.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(J ustitiedepartementet)

Senaste lydelse 1934; 38.

a

.-a
B:

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.