SFS 1970:854

700854.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 854

Lag

om^ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal;

given Stockholms slott den 17 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 117 § lagen (1927: 77) om försäkringsavtal skall ha nedan

angivna lydelse.

117 §

Försättes försälcringstagaren i konkurs efter ansökan, som gjorts innan

tio år förflutit från försäkringsavtalets ingående, och har han under de tre

senaste åren före konkursansökningen eller senare till betalning av premie

för försäloing, som enligt 116 § ej kan göras till föremål för utmätning,

använt belopp, som vid den tid, då betalningen skedde, ej stod i skäligt för­

hållande till hans villkor, äge konkursboet hos försäkringsgivaren utkräva

vad sålunda för mycket erlagts, i den mån tillgodohavandet hos denne där­

till förslår. Har ej försäkringstagaren lämnat konkursboet samtycke till be­

loppets utkrävande, åligger det konkursboet att för prövning av dess rätt

inom sex månader från första borgenärssammanträdet instämma försäk­

ringstagaren.

Har konkurs föregåtts av förordnande av god man enligt ackordslagen

(1970: 847) och har konkursansökningen gjorts inom tre veckor från det att

verkan av godraansförordnandet förföll eller, när förhandling om offentligt

ackord följt, ackordsfrågan avgjordes, skall vad som i första stycket sägs

om konkursansökningen i stället gälla ansökningen om förordnande av god

man.

Bestämmelserna i första och andra styckena om konkurs äga motsvaran­

de tillämpning om i stället offentligt ackord fastställts. I fråga om talan

med anledning av ackordsförhandling äga 17 och 18 §§ ackordslagen (1970:

847) motsvarande tillämpning.

Ej må

må återkallas.

' Prop. 1970:136, ILU 65, rskr 449.

¬

background image

2144

1970 ⬢ Nr 854 o

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

�ldre bestämmelser gäller, när beslut om inledande ackordsförbandling

meddelats enligt lagen (1921: 227) om ackordsförhandling utan konkurs.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART G EIJER

[jra

i;,it#

Stockholms slott den 17 december 1970.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.