SFS 1968:622

680622.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1682

1968 ⬢ Nr 622

Nr 622

Lag

angående ändrad lydelse av 118 och 123 §§ lagen den 8 april I92i

(nr 77) ora försälaingsavlal;

given Stockholms slott den 6 december 19GS.

Vi GUSTAF ADOLF, med Gu ds nå de, Sveriges, Gölesoc^

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: alt Vi, ined riksdagen',

gott förordna, att 118 och 123 §§ lagen den 8 april 1927 om försäkrinesin-'

skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

118 §.

Har någon

äga tillämpning.

�r den,

anses oåterkalleligt.

Om förbud mot utmätning av rätt till livränta i vissa andra fall f m di

sådant följer av 116 § samt angående utmätning av livräntebelopp incddtl-i

bestämmelser i utsökningslagen.

123 §.

Fordran, som

i mät.

Bestiimmelsen i första stycket hindrar ej utmätning av livränleb.Vfd

enligt vad som föreskrives i utsökningslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen alt cfterrälla. Till yllormir

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sia!

bela-äfta låtit.

Stockholms slott den G december 1968.

!PI

O" O

(.hisLilicdepartementet)

ST�&F ADOLF

(L. S.)

LnxNAHT G nuKa

' Proii. 1<)G8:130: I LL' -IS: P,s:!;r G iVe.

>.-r 821 och 022, =/» n.A. Slockholm 1!)0S. KuntP. DoUtryckeriet. P. A-

¬

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1968 ⬢ Nr (>23 ocli 624

Utkom Iran trycket den 16 dcc. 1963

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.