SFS 1969:615

690615.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

,370

19G0.NrG15

Nr 615

Lag

om ändring i lagen 6en ^ april 1927 (nr 77) om forsäktmggavtal;

(/ii'cn hlockholm': shll den J december 2f )b9

V1 GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, Sveriges, G 51 e s och

Vendes Konung, göra \cterligt: att Vi, med nksdageni, funmf

gott furordna, alt 104 § lagen den S apnl 1927 om föxsäkringsaWal syi

erliAlla and rad lydelse i)ä s att nedan anges.

104 g.

Al fonnänslagaie

dennes laarlätenskap.

Har föisaknngstagaien efterlämnat make, hr�stai vinge, adoptivbara el er

dess bl öst arv inge, skall, dar förordnandet hade kunnat av försäknnav

tagaren älerkallas, försakiingsbeloppet, så vilt fråga är om efterlämnad

stärhlmsdelägares giftorätt, lätt enligt 13 kap. 12 § andra stycket gifler

mälsbalken, ratt till vederlag eller Jaglott, behandlas så som om b eloppel

tillhört boel och tillagts förmänstagai en genom testamente

I fråga om tjänsiegi uppliv försäkring skal] andra stycket ej tillämpns p3

^ "Of'

grund av föisäkringen lillfaller make eller med hust ru lik

ställd kvinna eller bröstarvinge.

Hnrn efter

-av llGg.

Denna lag tiäder i kraft den 1 januaii 1970 och skall tillämpas på för-

saknngsfall som mtiaffar ef ler ikiafl trädandet.
vis^n

som vederbör hava sig hörsamligen att efterråtta. Til! yttecniera

bekraftriåht

underskrivit och med Värt kungl sigill

Stockholms slott den 5 decemher 1969.

GUSTAF ADOLF

(Jusl.liedeparlemcnlel)

"* ^'

LENNART G am

19G9 r2 !,iuj52.rN]r%7

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.