SFS 1967:264

670264.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 264

Lag

augaende ändrad lydelse av 86 och 88 §§ lagen den 8 april 1927

(nr 77) om försäkringsavtal;

given Slockholms slolt den 9 juni 1967,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V c u d e s Konung, göra v e t e r 11 g t: att Vi, med riksdageuK funnit

goLt förordua, att 86 och 88 §§ lagen den 8 april 1927 om försäkringsavtal

skall orhäila ändrad lydelse på sätt nedan anges.

86 §.

liiuar brandskada å fast egendom, vare den som i egendomen har iu-

tiTlming för fordran berättigad att, på sätt därom är särskilt stadgat, njuta

belnlning eller säkerhet, såframt utfallande ersättning överstiger en tiondel

av försäkringsbeloppet för egendomen.

-

§.

\ ad i

11 kap. 2 § jordabalken.

Har någon för fordran inteckning i tomträtt eller vatlenfallsrätt, och är

brandförsäkring tagen å byggnad eller annat, som hör till tomträtten eller

vatten fal Isrältcn, A are i fråga om intecknlngshavarens rätt på grnnd av för­

säkringen bestämmelserna i 86 ocb 87 §§ likaledes tillämpliga.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1967 och skall i fråga om ersättning

för brandskada, som inträffar därefter, gälla utan hinder av att försäkrings­

avtalet slutits tidigare eller inteckningen sökts tidigare.

Det alla som vederbör hava sig hörsaniligen alt eftorrätta. Till yttermera

visso h ava Vi delta med egen hand underskrivit och med Värt knngl. sigill

liekräfla låtit.

Stocidmims slott den 9 juni 1967.

Under Hans Majris

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. SO

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

' T'rop. 19G7:120; I.^U 47; Rskr 247.

'0 678000. Soenak författningssamUng 1967, Nr S64 och 2G S

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.