SFS 2016:218 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsavtalslag (2005:104) / SFS 2016:218 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
160218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 3 § och 10 kap. 12 § försäk-

ringsavtalslagen (2005:104) ska ha följande lydelse.

8 kap.

3 §

2

En talan om åläggande enligt 2 § väcks vid Patent- och marknadsdom-

stolen.

En sådan talan får väckas
1. i fråga om information som avses i 2 kap. 2 §, av näringsidkare som be-

rörs av marknadsföringen, och

2. i fråga om information som avses i 2 kap. 4�7 §§, av den näringsidkare

som har ingått avtal om försäkring med försäkringsbolaget.

Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.
I mål om åläggande enligt 2 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknads-

föringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet i mål om åläggande att
lämna information enligt 24 § den lagen.

10 kap.

12 §

3

En talan om åläggande enligt 11 § väcks vid Patent- och marknads-

domstolen.

En sådan talan får väckas
1. i fråga om information som avses i 2 §, av näringsidkare som berörs av

marknadsföringen, och

2. i fråga om information som avses i 4�8 §§, av den näringsidkare som har

ingått avtal om försäkring med försäkringsbolaget.

Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.
I mål om åläggande enligt 11 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknads-

föringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet i mål om åläggande att
lämna information enligt 24 § den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2008:509.

3 Senaste lydelse 2008:509.

SFS 2016:218

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:218

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.