SFS 1964:188

640188.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

v

Nr 188

f

La

aagåenJe ändrad lydcise av 19 § lagen den 8 april 1927 (nr 77)

h

om försäkringsavtal;

given Slockbohns slott den 20 mars 196i,

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nä de, Sveriges, Götesoch

c 11 d c s Konung, göra v c t e r I i g 1: att Vi, med rilcsdagenL funnit

gott förordna, alt 19 § lagen den 8 april 1927 om försäkringsavtal skall er-

"

hälla ändrad lydelse pä sä tt nedan angivos.

10 §.

Var den, som framkallat försäkrings fallet på sätt i 1 8 § sägs, under fem­

ton år eller i sådant sinnestillstånd som avses i 33 kap. 2 § brottsbalken,

(

ägc vad i förstnämnda paragraf sägs ej tillämpning.

Lag samma

anses försvarlig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 19�5.

Det alla so m vederbör hava sig hörsamligcn alt efteirätta. Till yttermeri

l^lSiU'urt

underskrivit ocli med Värt kungl. si#

l)elu*ärta lullL

Stockholms slott den 20 mars 19G4.

GUSTAF ADOLF

tJiisliticfepartcmcntet)

K�~K6

' P"'P. 19G.U10; UU 3: Hskr 79.

r.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.