SFS 1955:233

550233.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

il'

Nr 233

Lag

angående ändrad lydelse av 54 § lagen den 8 april 1927 (nr 77)

om försäkringsavtal;

I ^

''j

given Stockholms slott den 1 2 maj 1965.

^

f'

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

;

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, fu

;

gott förordna, att 54 § lagen den 8 april 1927 om försäkringsavtal skall,

hålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

f-v

54 § .

;

I ,!,

Har försäkring tagits å gods utan angivande av det intresse förs"

!; i'

en avser, skall försäkringen, där ej annat framgår av omständighete

II

anses gälla till förmån för envar, som, i egenskap av ägare, panthavare

]] 1

ler innehavare av annan rättighet till godset eller emedan han i anled

V' ^

av avtal om godset står faran för detta, har intresse av att dess värde i

]⬢ I

minskas eller går förlorat, I fråga om sjöpanträtt och luftpanträtt

vad sålunda stadgats äga tillämpning endast om panträtten är förbu .

med personlig fordran hos pantens ägare.

�r förhehåll

eller kreatursförsäkring.

i;

;:

-i} f-

i '.

< i

i

If

;

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

1

;

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter

t

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. s

, I '

bekräfta låtit.

, j

i

Stockholms slott den 12 maj 1955.

r

i ii

GUSTAF ADOLF

i

i v

(L. S.)

^

Ii

(Justitiedepartementet)

HERMAN ZETTERBE

> Prop. 1955: 13; L'U 15; Rskr 130.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.